ภาษากับการสื่อสาร

 

Homeผู้จัดทำการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษากับการสื่อสารเสียงและอักษรการสื่อสารด้วยภาษาภาษาที่ใช้ในการประชุมแบบทดสอบ

 

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 
สำนวนภาษากับสื่อสาร 
ลักษณะของภาษา 

 

     ภาษาเป็นหัวใจของกิจกรรมการสื่อสาร เพราะในการสื่อสาร ผู้ส่งสารจะใช้ภาษาเป็นสื่อพาสารไปสู่ผู้รับสาร
การสื่อสาร คือ การติดต่อระหว่างมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆ ที่จะให้ฝ่ายหนึ่งรับรู้ความหมายของอีกฝ่ายหนึ่งและเกิดการตอบสนอง
     การสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล คือ  การสื่อสารที่ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจความหมายได้ตรงกันและผู้รับสารตอบสนองได้ตรงตามที่ผู้ส่งสารต้องการ
     องค์ประกอบของการสื่อสาร คือ ผู้ส่งสาร สาร ผู้รับสาร และสื่อซึ่งพาสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร

 

 roll_3.gif

 

จัดทำโดย ครูปัญญา  จันหลิน
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Panya  Janlin. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com