ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

 

Homeผู้จัดทำการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษากับการสื่อสารเสียงและอักษรการสื่อสารด้วยภาษาภาษาที่ใช้ในการประชุมแบบทดสอบ

 

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 
สำนวนภาษากับสื่อสาร 
ลักษณะของภาษา 

     ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. วัจนภาษา ซึ่งเป็นถ้อยคำ คือภาษาพูดที่ใช้สื่อสารกัน
2. อวัจนภาษา ซึ่งไม่ใช่ถ้อยคำ แต่อาจจะเป็นภาษาสัญลักษณ์ที่สามารถเข้าใจได้ตรงกัน เช่น สัญญาณไฟ สัญลักษณ์ อาการ ฯลฯ

aniblue11_next.gif ระดับภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร aniblue11_back_1.gif

1. ภาษาระดับพิธีการ ภาษาระดับพิธีการใช้ในกาลเทศะที่มีพิธีการ เช่น การเปิดงานต่าง ๆ ผู้ส่งสารมักเป็นผู้มีตำแหน่งสูงในวงการนั้น ผู้รับสารเป็นบุคคลในวงการเดียวกันหรือเป็นกลุ่มใหญ่ ลักษณะภาษาจะเป็นถ้อยคำที่สรรมาอย่างไพเราะ ก่อให้เกิดความจรรโลงใจ เป็นวาทนิพนธิ์ และใช้อ่านต่อที่ประชุม
2. ภาษาระดับทางการ ภาษาระดับทางการใช้ในการบรรยาย การอภิปราย ผู้ส่งสารและผู้รับสารอยู่ในวงการเดียวกัน ติดต่อกันด้วยเรื่องธุรกิจและการงาน การใช้ถ้อยคำจึงต้องกระชับ ชัดเจน สุภาพ อาจมีศัพท์วิชาการเฉพาะด้านอยู่ด้วย
3. ภาษาระดับกึ่งทางการ ภาษาประเภทนี้ใช้ในการประชุมกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม การบรรยายในชั้นเรียน เนื้อหาเป็นความรู้ทั่วไป การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการเกี่ยวกับการดำรงชีวิตเกี่ยวกับธุรกิจ ใช้ศัพท์ทางวิชาการเท่าที่จำเป็น
4. ภาษาระดับสนทนา ภาษาระดับสนทนาใช้ในการสนทนาของบุคคลกลุ่มเล็กๆ ในกาลเทศะที่ไม่เป็นการส่วนตัว เนื้อหาเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน กิจธุระต่าง ๆ การปรึกษาหารือกัน การเขียนจดหมายถึงเพื่อน ข่าวและบทความ
5. ภาษาระดับกันเอง ภาษาระดับกันเองใช้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ที่มีสัมพันธภาพใกล้ชิดกันมาก ใช้ในกาลเทศะที่เป็นการส่วนตัว ไม่นิยมบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อาจมีคำคะนองและภาษาถิ่นปนอยู่

 ball.gif

 

จัดทำโดย ครูปัญญา  จันหลิน
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Panya  Janlin. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com