เสียงและอักษร

 

Homeผู้จัดทำการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษากับการสื่อสารเสียงและอักษรการสื่อสารด้วยภาษาภาษาที่ใช้ในการประชุมแบบทดสอบ

 

พยางค์ 
เสียงหนักเสียงเบา 
อักษร 

 

 anibilliard_yellow_6.gif เสียงในภาษาไทย anibilliard_yellow_7.gif
 1.เสียงสระหรือเสียงแท้

     1.1สระเดี่ยวหรือสระแท้ สระเดี่ยวหรือสระแท้ 18 เสียงนี้ประกอบด้วยสระเสียงสั้น (รัสสระ) และสระเสียงยาว (ทีฆสระ) แบ่งเป็นแบบละ 9 คู่
     1.2สระประสมหรือสระเลื่อน สระประสมหรือสระเลื่อนที่เป็นสระเสียงสั้น คือ สระเอียะ เอือะ อัวะ ในภาษาไทยมีที่ใช้น้อยมาก และเป็นคำเลียนเสียงธรรมชาติ

 2.เสียงพยัญชนะหรือเสียงแปร  เสียงพยัญชนะหรือเสียงแปร คือ เสียงที่เกิดจากลมที่ออกจากปอด ผ่านหลอดลม แล้วถูกทำให้ผ่านที่แคบตรงฐานที่เกิดของเสียง เกิดเป็นเสียงพยัญชนะ
     2.1เสียงพยัญชนะต้น เป็นเสียงพยัญชนะที่เกิดที่ต้นพยางค์ ในภาษาไทยมีเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นเป็นเสียงพยัญชนะเดี่ยวทั้งหมด 21 เสียง มีฐานที่เกิดของเสียงและลักษณะการเปล่งเสียง
     2.2เสียงพยัญชนะท้าย หรือเสียงพยัญชนะสะกดมี 9 เสียง จำแนกตามประเภทของเสียงเป็น 3 ประเภท
                1.เสียงกัก – ไม่มีกลุ่มลม – ไม่ก้อง มี 4 เสียง
                2.เสียงนาสิก มี 3 เสียง
                3.เสียงอัฒสระ มี 2 เสียง
  3.เสียงวรรณยุกต์หรือเสียงดนตรี
     3.1พยางค์ที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับ
                1.พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางคืออักษรสูง
                2.พยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำ
     3.2พยางค์ที่ไม่มีวรรณยุกต
                1.อักษรกลาง
                        คำเป็น เช่น กัน ปราง เสียงสามัญ
                        คำตาย เช่น กัด ปราบ เสียงเอก
                2.อักษรสูง
                        คำเป็น เช่น ขา ขวาง เสียงจัตวา
                        คำตาย เช่น ขะ ขวาก เสียงเอก
                3.อักษรต่ำ
                        คำเป็น เช่น ควัน นาม เสียงสามัญ
                        คำตาย เช่น คะ คัด เสียงตรี และ คาด แนบ เสียงโท

 

จัดทำโดย ครูปัญญา  จันหลิน
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Panya  Janlin. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com