การอ่านออกเสียง

 

Homeผู้จัดทำการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษากับการสื่อสารเสียงและอักษรการสื่อสารด้วยภาษาภาษาที่ใช้ในการประชุมแบบทดสอบ

 

การสะกดคำ 
การอ่านออกเสียง 

 1. กลุ่มคำที่ไม่ออกเสียงตัวสะกด
          วิตถาร (วิด - ถาน)          อุณหภูมิ (อุณ - หะ - พูม)
          มุกดา (มุก - ดา )            สัตถา (สัด - ถา )
     คำในกลุ่มนี้มีการเปลี่ยนแปลงให้อ่านได้ 2 อย่าง  คือตามหลักเกณฑ์ และตามความนิยม ดังนี้
          ปรัชญา ตามหลักอ่าน ปรัด - ยา   ตามความนิยมอ่าน ปรัด - ชะ - ยา
          อาชญา ตามหลักอ่าน อาด - ยา    ตามความนิยมอ่าน อาด - ชะ - ยา
          สัปดาห์ ตามหลักอ่าน สับ - ดา    ตามความนิยมอ่าน สับ - ปะ - ดา
 2. กลุ่มคำ ปร
          กลุ่มคำ ปร ให้อ่านได้สองอย่าง คือ
                ตามหลักอ่าน ปะ - ระ
                ตามความนิยมอ่าน ปอ - ระ
           เช่น ปรมาจารย์ ปรมาณู ปรมาภิไธย ปรโลก  ยกเว้น ปรปักษ์ อ่าน ปอ - ระ - ปัก เท่านั้น
 3. กลุ่มคำภูมิ
     3.1 คำประสม อ่าน พูม เช่น ภูมิปัญญา ภูมิ ธรรม ภูมิรู้
                
ยกเว้น ภูมิลำเนา อ่านตามหลักว่า พูม - ลำ - เนา  อ่านตามความนิยมว่า พู - มิ - ลำ - เนา
     3.2 คำสมาส อ่าน พู - มิ เช่น ภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ ภูมิธร
               
 ยกเว้น ภูมิภาค อ่านว่า พู - มิ - พาก หรือ พูม - มิ - พาก ก็ได้
 4. กลุ่มคำสรรพ
     4.1 อ่านออกเสียงได้ 2 อย่าง คือ สัน - พะ หรือ สับ - พะ ก็ได้ มี 4 คำ คือ สรรพสัตว์ สรรพสิ่ง สรรพวิชา สรรพสามิต
     4.2 อ่านออกเสียง สับ - พะ เท่านั้น มี 4 คำ คือ สรรพคุณ สรรพนาม สรรพคราส สรรพสินค้า 
 5. กลุ่มคำ สมรรถ
     5.1 อ่านเรียงพยางค์ ได้แก่ สมรรถนะ (สะ - มัด - ถะ - นะ)
     5.2 อ่านได้ 2 อย่าง ได้แก่ สมรรถภาพ อ่านเรียงพยางค์ เป็น สะ - มัด - ถะ - ภาพ หรือจะอ่าน สะ - หมัด - ถะ - ภาพ ก็ได้
 6. กลุ่มคำ สมาน
     6.1 อ่านเรียงพยางค์ ได้แก่ สมานคติ (สะ - มา - นะ - คะ - ติ) ยกเว้น สมานฉันท์ อ่านได้สองอย่าง
           ตามหลักอ่านว่า สะ - มา - นะ - ฉัน
           ตามความนิยมอ่านว่า สะ - หมาน - นะ - ฉัน
     6.2 อ่านอักษรนำ เมื่อไม่ได้ต่อศัพท์สมาส เช่น สมานมิตร (สะ - หมาน - มิด)    สมานไมตรี (สะ - หมาน -ไม - ตรี)
 7. กลุ่มคำ กล
     7.1 อ่าน กน ได้แก่ กลไก กลอุบาย กลพยาน กลไฟ
     7.2 อ่าน กน - ละ ได้แก่ กลวิธี กลบท กลเม็ด กลยุทธ์
     7.3 อ่านได้ 2 อย่าง ได้แก่ กลอักษร (กน - อัก - สอน, กน - ละ - อัก - สอน)
 
8. กลุ่มคำ กร  กลุ่มคำกรอ่านได้ 2 อย่าง คือ กะ - ระ และ กอ - ระ ได้ทุกคำ
 
    ยกเว้น กรกฏ, กรพันธ์ อ่าน กอ - ระ
                  กรบูร               อ่าน กะ - ระ
                  กรกฎาคม         อ่าน กะ - ระ - กะ - ดา - คม หรือ กะ - รัก - กะ - ดา - คม
 
9. กลุ่มคำ กรม  กลุ่มคำกรม อ่าน กรม - มะ เช่น กรมหมื่น กรมขุน กรมหลวง9. กลุ่มคำ กรม  กลุ่มคำกรม อ่าน กรม - มะ เช่น กรมหมื่น กรมขุน กรมหลวง
    
 ยกเว้น กรมพระยา กรมสมเด็จ อ่านเป็น กรม 
 
10. กลุ่มคำ เกียรติ  กลุ่มคำเกียรติ อ่านว่า เกียด - ติ ได้แก่ เกีรติคุณ เกียรติภูมิ เกียรติยศ เกียรติศักดิ์
     
ยกเว้น เกียรตินิยม อ่าน เกียด - นิ - ยม และเกียรติประวัติ อ่านได้สองอย่าง คือ เกียด - ติ - ประ - หวัด  หรือ เกียด - ประ - หวัด ก็ได้
 
11. กลุ่มคำ คุณ  กลุ่มคำ คุณ อ่านว่า คุน - นะ ได้แก่ คุณธรรม คุณภาพ คุณลักษณะ คุณวิเศษ คุณวุฒิ
    
 ยกเว้น คุณโทษ อ่านว่า คุน - โทด  และ คุณค่า คุณประโยชน์ คุณสมบัติ อ่านได้ 2 อย่าง คือ คุน - นะ หรือ คุน ก็ได้
 
12. กลุ่มคำ ชาติ  กลุ่มคำ ชาติ อ่านว่า ชาด - ติ ได้แก่ ชาติพันธุ์ ชาติภูมิ ชาติวุฒิ
     ยกเว้น ชาตินิยม อ่านว่า ชาด - นิ - ยม และอ่าน ได้ 2 อย่าง คือ ชาติพลี อ่านว่า ชาด - ติ - พะ - ลี  หรือ ชาด - พะ - ลี ก็ได้ ชาติรส อ่านว่า ชา - ติ - รด            หรือ ชาด - ติ - รด ก็ได้  
 
13. กลุ่มคำ โบราณ  กลุ่มคำ โบราณ อ่านได้ 2 อย่าง คือ โบ - ราน - นะ หรือ โบ - ราน ก็ได้ เช่น โบราณกาล โบราณคดี โบราณวัตถุ โบราณสถาน
 
14. กลุ่มคำ ปฐม  กลุ่มคำ ปฐม อ่านว่า ปะ - ถม - มะ ได้แก่ ปฐมกรรม ปฐมยาม ปฐมฤกษ์ ปฐมวัย ปฐมทัศน์
     
ยกเว้น ปฐมพยาบาล อ่านว่า ประ - ถม - พะ - ยา - บาน  และที่อ่านได้ 2 อย่างคือ ปฐมเทศนา ปฐมนิเทศ ปฐมบุรุษ ปฐม สมโพธิ ปฐมเหตุจะอ่านว่า ประ - ถม - มะ    หรือ ประ - ถม ก็ได้
 
15. กลุ่มคำ ประวัติ  กลุ่มคำ ประวัติ อ่านได้ 2 อย่าง  คือ ประ - หวัด - ติ หรือ ประ - หวัด ก็ได้  เช่น ประวัติการ ประวัติการณ์ ประวัติกาล ประวัติศาสตร์
 
16. กลุ่มคำ พล  กลุ่มคำ พล อ่านว่า พน - ละ เช่น พลกาย พลความ พลขับ พลโลก พลวัต
     
ยกเว้น พลการ พลศึกษา อ่านว่า พะ - ละ และ พลรบ อ่านได้ 2 อย่าง พน - รบ หรือ พน - ละ - รบ ก็ได้
 
17. กลุ่มคำ พลี
     
17.1 อ่านเรียงพยางค์ เป็น พะ - ลี มีความหมายว่า การบูชา การบวงสรวง ส่วย เช่น ญาติพลี เปตพลี ราชพลี พลีกรรม
    
 17.2 อ่านอักษรควาบกล้ำ เป็น พลี มีความหมายว่า เสียสละ เช่น พลีชีพ บวงสรวงเชิญเอามา เช่น พลียาสมุนไพรมาใช้ หมายถึง ขอแบ่งเอามาใช้
 1
8. กลุ่มคำ ศาสน  กลุ่มคำ ศาสน อ่านได้ 2 อย่าง คือ     สา - สะ - นะ หรือ    สาด - สะ - นะ ทุกคำ เช่น ศาสนกิจ ศาสนจักร ศาสนพิธี ศาสนสถาน ศาสนสมบัติ ศาสนิกชน ศาสนูปถัมภก
  
   ยกเว้น กรมพระยา กรมสมเด็จ อ่านเป็น กรม

 

 

จัดทำโดย ครูปัญญา  จันหลิน
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Panya  Janlin. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com