ศัพท์ในการประชุม

 

Homeผู้จัดทำการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษากับการสื่อสารเสียงและอักษรการสื่อสารด้วยภาษาภาษาที่ใช้ในการประชุมแบบทดสอบ

 

ศัพท์ในการประชุม 
การประชุมสาธารณะ 
ศัพท์ที่ใช้กับการประชุม 
ศัพท์เฉพาะในการประชุม 

 ศัพท์เกี่ยวกับรูปแบบของการประชุม  การประชุมเฉพาะกลุ่ม เป็นการประชุมเฉพาะผู้มีสิทธิ์และหน้าที่เข้าประชุม มีรูปแบบ  ย่อย ๆ ดังนี้
     
 1.การประชุมปรึกษา เป็นการประชุมของกลุ่มบุคคลที่มีภารกิจร่วมกัน
    
  2.การประชุมปฏิบัติ เป็นการประชุมของบุคคลที่ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือเกี่ยวข้องกัน
     
 3.การสัมมนา เป็นการประชุมตามหัวข้อที่กำหนด
   
   4.การประชุมชี้แจง เป็นการประชุมที่หัวหน้าหน่วยเรียกบุคคลในหน่วยงานมาประชุมเพื่อรับทราบข้อเท็จจริง
     
 5.การประชุมใหญ่ เป็นการประชุมที่เปิดโอกาศให้สมาชิกทั้งหมดขององค์การเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

 

 button_3.gif

 

จัดทำโดย ครูปัญญา  จันหลิน
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Panya  Janlin. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com