ศัพท์ที่ใช้กับการประชุม

 

Homeผู้จัดทำการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษากับการสื่อสารเสียงและอักษรการสื่อสารด้วยภาษาภาษาที่ใช้ในการประชุมแบบทดสอบ

 

ศัพท์ในการประชุม 
การประชุมสาธารณะ 
ศัพท์ที่ใช้กับการประชุม 
ศัพท์เฉพาะในการประชุม 

anibilliard_yellow.gif ศัพท์ที่ใช้เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม anibilliard_yellow_1.gif

 1.ผู้จัดประชุม คือ ผู้กำหนดเรื่องประชุม วางกำหนดการประชุมกำหนดตัวผู้เข้าประชุมและเตรียมการบันทึกผลการประชุม
 2.ผู้มีสิทธิ์เข้าประชุม คือ ผู้ที่ได้รับเชิญหรือได้รับแต่งตั้งให้เข้าประชุมมีสิทธิ์อภิปรายเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา และมีสิทธิ์ออกเสียงลงมติได้
 3.ผู้เข้าประชุม คือ ผู้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุม
 4.องค์ประชุม คือ จำนวนผู้เข้าประชุมตามข้อบังคับว่า ต้องมีอย่างน้อยกี่คนจึงจะเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมได้
 5.ประธาน คือ ผู้ทำหน้าที่ควบคุมการประชุมทั้งหมด
 6.รองประธาน คือ ผู้ทำหน้าที่แทนประธาน ถ้าประธานไม่อยู่
 7.เลขานุการ คือ ผู้ทำหน้าที่ออกจดหมายเชิญประชุม จัดระเบียบวาระการประชุมบันทึกรายงานการประชุม และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
 8.ผู้ช่วยเลขานุการ คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเลขานุการ
 9.กรรมการ คือ ผู้มีหน้าที่พิจารณาเรื่องในวาระการประชุม และตั้งข้อเสนอหรือญัตติให้ที่ประชุมพิจารณา
 10.คณะอนุกรรมการ คือ คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เฉพาะเรื่องมีหน้าที่แคบกว่าขอบเขตของคณะกรรมการ
 11.เหรัญญิก คือ ผู้รับผิดชอบด้านการเงิน
 12.ประชาสัมพันธ์ คือ ผู้เผยแพร่ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่าย

 

 bowling.gif

จัดทำโดย ครูปัญญา  จันหลิน
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Panya  Janlin. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com