ศัพท์เฉพาะในการประชุม

 

Homeผู้จัดทำการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษากับการสื่อสารเสียงและอักษรการสื่อสารด้วยภาษาภาษาที่ใช้ในการประชุมแบบทดสอบ

 

ศัพท์ในการประชุม 
การประชุมสาธารณะ 
ศัพท์ที่ใช้กับการประชุม 
ศัพท์เฉพาะในการประชุม 

anibilliard_yellow_4.gif ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในกิจกรรมการประชุม anibilliard_yellow_5.gif

 ศัพท์ที่ใช้เรียกเรื่องที่ประชุม
     ระเบียบวาระ คือ เรื่องที่ประชุมในการประชุมเฉพาะกลุ่มที่เป็นการประชุมของคณะกรรมการ เลขานุการจะเป็นผู้จัดระเบียบ  วาระตามความเห็นชอบของประธาน  
          “วาระที่” 1 คือ การรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
          “วาระที่” 2 เป็นการพิจาณาเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
          “วาระที่” 3 เป็นการพิจาณาเรื่องใหม่
 กำหนดการประชุม
     การประชุมเฉพาะกลุ่มที่เป็นครั้งคราว มีเรื่องสำคัญที่จะประชุมกันเพียงเรื่องเดียวจะใช้ “กำหนดการประชุม” แทน กำหนดการประชุมสาธารณะที่จัดขึ้นเต็มรูปแบบ จะเริ่มด้วยการลงทะเบียน พิธีเปิด การบรรยาย หรืออภิปราย คาบเวลาอภิปรายทั่วไป แยกประชุมกลุ่มย่อย เปิดคาบเวลาอภิปรายทั่วไป พิธีปิดประชุม
     อนึ่ง จะต้องระวังไม่ใช้ “หมายกำหนดการ” เพราะหมายกำหนดการจะต้องมีพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่ง และมี “นาย  กรัฐมนตรี หรือ  เลขาธิการพระราชวัง” รับสนองพระราชโองการ
 ศัพท์ที่ใช้ในการเรียกวิธีการสื่อสารในการประชุม
     1.เสนอ เมื่อผู้เข้าประชุมต้องการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องใดก็ “เสนอ” เรื่องนั้นให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องที่เสนอเรียกว่า ข้อเสนอ หรือ ญัตติ
     2.การอภิปราย คือ การแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอหรือญัตติ
  3.ผ่าน ที่ประชุมยอมรับ ข้อเสนอหรือญัตตินั้นก็ ผ่าน
     4.ตก ที่ประชุมไม่ยอมรับ ข้อเสนอหรือญัตตินั้นก็ ตก
     5.ขอมติ เมื่อประธานต้องการข้อยุติจากที่ประชุมก็จะขอมติจากที่ประชุม
     6.มติของที่ประชุม คือ ข้อตัดสินใจของที่ประชุมที่จะนำไปปฏิบัติ

 

 button_1.gif

 

จัดทำโดย ครูปัญญา  จันหลิน
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Panya  Janlin. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com