Welcome

 

HomeAbout mePre- TestPreposition of timePreposition of PlacesPreposition of directionPractisePost - Test

 

 

                    สื่อมัลดิมิเดียเรื่อง Preposition ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นผลงานจากโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผลิดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ เว็ปเพสที่สำนักเทคโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนสตรศรีสุริโยทัย การผลิตสื่อมัลติมีเดียนี้ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้  ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนในห้อง และมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้าหรือธุรกิจใด ๆ เนื้อหาสาระความรู้ ในสื่อนี้ได้มาจากการ  ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในเอกสารตำราและหนังสือจากที่ต่าง ๆ สำหรับภาพประกอบที่นำมาประกอบเนื้อหาภาพที่ผู้จัดได้ถายภาพเองและ มีบางส่วนที่นำมาจากที่อื่น

จัดทำโดยครูเพ็ญศรี  ถาวร
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษนนทบุรีเขต 2
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยี่เพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์สักกทัตติยุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2547
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright @ 2004 www.pen.com. All rights reserved.