แถวตอนเรียงหนึ่ง

 

Homeเกี่ยวกับผู้จัดทำค่ะสัญญาณมือสัญญาณนกหวีดแบบทดสอบ

 

pat@juntrawat.i-p.com

แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว 
แถวตอนเรียงหนึ่ง 
แถวตอนหมู่ 
หน้ากระดานหมู่ปิดระยะ 
แถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ 
แถวรูปครึ่งวงกลม 
วงกลมแบบผู้เรียกยืนที่จุดศูนย์กลาง 
วงกลมแบบผู้เรียกอยู่ที่เส้นรอบวง 
แถวรัศมีหรือล้อเกวียน 
แถวสี่เหลี่ยมเปิดด้านหนึ่ง 

 

   

ท่าสัณญาน     ผู้เรียกอยู่ในท่าตรง  เหยียดแขนทั้งสองออกไปข้างหน้าเสมอแนวไหล่ แบบมือ  นิ้วทั้งห้าชิดติดกัน

                          หันฝ่ามือเข้าหากันและขนานกัน

ประโยชน์       ใช้ตรวจเช็คหมู่  ใช้เล่นเกม

การเข้าแถว     ให้นายหมู่วิ่งมายืนในท่าตรงเป็นหลักข้างหน้าผู้เรียก โดยห่างจากผู้เรียกประมาณ 6 ก้าว

                           ลูกหมู่เข้าแถวหลังนายหมู่ ยืนให้ตรงคอนายหมู่ข้างหน้า

การจัดแถว    ให้ลูกเสือทุกคน (ยกเว้นนายหมู่ที่อยู่ข้างหน้า)ยื่นมือไปจดหลังท่อนบนของผู้อยู่ข้างหน้า

                          ระยะเคียงระหว่างลูกเสือในหมู่     1 ช่วงแขน

การตรวจแถว    เมื่อตรวจจัดแถว  ผู้เรียกจะสั่ง "นิ่ง"ลูกเสือทุกคน(ยกเว้นนายหมู่)ลดแขนลงอยู่ในท่าตรง

หมายเหตุ       แถวตอนเรียงหนึ่ง ในกรณีที่มีหลายหมู่จะเรียกว่า "แถวตอนหมู่"

จากเอกสารประกอบการอบรมของกองลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โดย...สมพงษ์  เมธานาวิน

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2545 

Copyright(c) 2002 Patsara. All rights reserved.