จดหมาย

Personal   Historyการฟัง (Earing)การอ่าน  (Reading)การพูด (Speaking)การเขียน (Reading)

bussakron@chaiyo.com/

[จดหมาย] 
[บันทึก] 

 การเขียนจดหมาย   แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ได้แก่
                                 1.  การเขียนจดหมายส่วนตัว  เป็นการเขียนจดหมายส่วนตัวให้แก่ญาติมิตร  เพื่อทราบถึงทุกข์สุขของกันและกัน ต้องเขียนตัวอักษรให้เรียบร้อย  อ่านง่าย  สิ่งที่ไม่ควรลืม  คือ  การแสดงน้ำใจถึงญาติมิตร
                                  2.  จดหมายธุรกิจ  เป็นการเขียนจดหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เป็นการงาน  ผู้เขียนจะต้องเขียน ให้ชัดเจน  และละเอียด

                     การสื่อสารผ่านจดหมาย
                            
การเขียนจดหมายเป็นวิธีการที่นิยมใช้เพื่อสื่อสารแทนการพูด  เมื่อผู้รับสารและผู้ส่งสารอยู่ห่างไกลกัน  หรือมีความจำเป็นบางประการ   ที่ทำให้ไม่สามารถพูดจากันได้  นอกจากนี้จดหมายยังใช้เป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ไม่รู้จัก  และจดหมายอาจใช้เป็นเอกสารสำคัญ สำหรับอ้างเป็นหลักฐานได้อีกด้วย  จดหมายที่เขียนส่งไปมาระหว่างกันนี้  มีหลายประเภท  ดังนี้

                       1.   จดหมายส่วนตัว  เป็นจดหมายที่เขียนถึงกันในวงญาติสนิทมิตรสหาย  หรือถึงครูอาจารย์  เพื่อส่งข่าวคราว  ไต่ถามมทุกข์สุข  แสดงความรักและความระลึกถึงที่มีต่อกัน  หรือเล่าเรื่องราวเหตุการณืที่น่ารู้ น่าสนใจให้ฟัง  ตลอดจนขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
                
                       2.   จดหมายธุรกิจ   
เป็นจดหมายที่บุคคลเขียนติดต่อกับบุคคลอืน  หรือบริษัท ห้างร้าน  องค์กรเพื่อแจ้งกิจธุระ  เช่น  นัดหมาย  ขอความช่วยเหลือ  ขอสมัครงาน  ขอคำแนะนำเพื่อประโยชน์ในด้านการงานต่างๆ

                                       3.   จดหมายธุรกิจ   เป็นจดหมายที่เขียนติดต่อกันในเรื่องเกี่ยวกับพาณิชยกิจและการเงิน   ในระหว่างบริษัท  ห้างร้านและองค์กรต่างๆ

                        4.   จดหมายราชการ   ทางราชการเรียกว่า  หนังสือราชการ  เป็นจดหมายที่ติดต่อกันเป็นทางราชการจากส่วนราชการ
                                                  หนึ่ง ถึงส่วนราชการหนึ่ง   ข้อความในหนังสือถือว่าเป็นหลักฐานทางราชการและมีสภาพผูกมัดถาวรในราชการ

 star02_yellow.gif
คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264   

                              Copyright(c) 2002 MARINA All rights reserved.