แววนักวิชาการ
Home 
แววผู้นำ 
แววนักคิด 
แววนักสร้างสรรค์ 
แววนักวิชาการ 
แววนักคณิตศาสตร์ 
แววนักวิทยาศาสตร์ 
แววนักภาษา 
แววนักกีฬา 
แววนักดนตรี 
แววนักศิลปิน 

  

 

 

 

 

1. มักจะมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี

ใช่ ไม่ใช่
2. มีสมาธิเยี่ยม ทำงานได้นานในสาขชาที่ตนชอบ ใช่ ไม่ใช่
3. เรียนรู้เร็ว ง่ายดาย ไม่ต้องทำซ้ำซาก มีความจำดี ใช่ ไม่ใช่
4. อ่านได้เร็วกว่าปกติ และอ่านหนังสือยาก ๆ ได้เร็ว ใช่ ไม่ใช่
5. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มั่นคง สมวัย และสามารถอธิบายความคิดทั้งการพูด การเขียน กริยาท่าทาง ทำให้คนอื่นสื่อสารเข้าใจได้ดี ใช่ ไม่ใช่
6. เรียนอะไรก็ต้องเรียนให้รู้จริง ถึงแก่นของวิชา ใช่ ไม่ใช่
7. ชอบตั้งคำถามและต้องการที่จะรู้ที่มาที่ไปของคำตอบรวมทั้งเหตุและผลของสิ่งต่าง ๆ ใช่ ไม่ใช่
8. ชอบเรียนวิชาบยาก ๆ เพราะเป็นคนสนุกสนานกับการเรียน ใช่ ไม่ใช่
9. ชอบทำงานเกินคำสั่งในสิ่งที่ตนสนใจ ทำมากกว่าที่ครูคาดหมายไว้ ใช่ ไม่ใช่
10. มีความรอบรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ ใช่ ไม่ใช่
11. สามารถนำสิ่งต่าง ๆ มาปรับเปลี่ยนผสมผสานเข้ากันได้อย่างผสมกลมกลืน ใช่ ไม่ใช่
12. สามารถคิดวิเคราะห์กลไกของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ชอบขบคิดปัญหายาก ๆ ชอบเกมลับสมอง ชอบวิเคราะห์ตนเองและการทำงานของตนเอง ใช่ ไม่ใช่
13. แสดงออกถึงความคิดแปลกใหม่ ในการใช้วิธีการต่าง ๆ แก้ปัญหา ใช่ ไม่ใช่
14. มีความเข้าใจถึงความสามารถของตนเองอย่างกระจ่าง เข้าใจขีดความสามารถของตนเอง/ผู้อื่น และปัญหาที่เกิดขึ้น ใช่ ไม่ใช่
15. มีความมั่นคงในตนเอง และชอบแก้ไขสถานการณ์ ใช่ ไม่ใช่
16. ชอบประเมินข้อมูล และสามารถถกเถียงปัญหาอย่างใช้วิจารณญาณ ใช่ ไม่ใช่
17. รู้และมีความสามารถควบคุมตนเองให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ได้ดี ใช่ ไม่ใช่
18. มีความสามารถทางการใช้ภาษา และความเข้าใจภาษาได้ดี มีความสังเกตที่ดีมาก ใช่ ไม่ใช่
19. สามารถแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ได้ดี ชอบทำอะไรผิดกับคนทั่วไปชอบตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน ใช่ ไม่ใช่
20. อ่อนไหวและมีความเข้าใจจากผู้อื่น ใช่ ไม่ใช่

 

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2547

 พัฒนาโดย อาจารย์ปรีชา  จันทร์เปล่ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
prejan@thaimail.com
1 ธันวาคม 2546
Copyright(c) 2001 Mr.Preecha Janpleng. All rights reserved.