แววนักวิทยาศาสตร์
Home 
แววผู้นำ 
แววนักคิด 
แววนักสร้างสรรค์ 
แววนักวิชาการ 
แววนักคณิตศาสตร์ 
แววนักวิทยาศาสตร์ 
แววนักภาษา 
แววนักกีฬา 
แววนักดนตรี 
แววนักศิลปิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กระหายใคร่รู้ว่าสิ่งต่าง ๆ ทำงานได้อย่างไร

ใช่ ไม่ใช่
2. ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตสิ่งต่าง ๆ หรือหนังสือเกี่ยวกับธรรมชาติมากกว่าหนังสือนิยาย ใช่ ไม่ใช่
3. ชอบอ่านประวัตินักวิทยาศาสตร์และชื่นชม อยากเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่ตนชอบ ใช่ ไม่ใช่
4.  มีความสุขกับการทำงานในกลุ่มเล็ก ๆ หรือทำงานคนเดียว ใช่ ไม่ใช่
5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง ใช่ ไม่ใช่
6. ชอบอ่านหนังสือประเภทสืบสวนสอบสวน และแก้เกมปัญหาต่าง ๆ ใช่ ไม่ใช่
7. ชอบวิชาวิทยาศาสตร์ ใช่ ไม่ใช่
8. มีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ดีกว่าวิชาอื่น ใช่ ไม่ใช่
9. อยากทำงานด้านวิทยาศาสตร์ ใช่ ไม่ใช่
10. ใช้เวลาว่างทำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ใช่ ไม่ใช่
11. ชอบและคบหาพูดคุยกับผู้ที่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์(อาจเป็นคนวัยเดียวกันหรือต่างวัยก็ได้) ใช่ ไม่ใช่
12. เป็นคนมีความอดทนสูง ใช่ ไม่ใช่
13. มองเห็นปัญหาที่คนอื่นมองไม่เห็น ใช่ ไม่ใช่
14. มองเห็นรูปแบบของสิ่งต่าง ๆ ในลักษณะของความสมดุลย์ ใช่ ไม่ใช่
15. มองเห็นโครงสร้างของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ใช่ ไม่ใช่
16. เห็นความเชื่อมโยงของปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ใช่ ไม่ใช่
17. ชอบตั้งคำถามที่ตอบได้ยาก เช่น โลกเกิดได้อย่างไร ฯลฯ ใช่ ไม่ใช่
18. อยากเรียน อยากรู้ มีคำถามมากมายตลอดเวลา ใช่ ไม่ใช่
19. ชอบถอดของเล่นออกมาพิสูจน์เป็นชิ้น ๆ (บางทีอาจใส่กลับเข้าไปอย่างเดิมไม่ได้) ใช่ ไม่ใช่
20. มักคิดแล้วทดลองทำเพื่อดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะเป็นอย่างไรต่อไป หรือพิสูจน์ความคิดของตนเอง ใช่ ไม่ใช่
21. ชอบทำงานที่ต้องลงมือปฏิบัติ ทดลอง หรือพิสูจน์ ใช่ ไม่ใช่
22. ชอบงานที่ยาก และท้าทายความสามารถ ใช่ ไม่ใช่
23. มีปฏิภ่ณไหวพริบดี ใช่ ไม่ใช่
24. มีความสนใจ ใฝ่รู้ และกระหายที่จะหาเหตุผลของสิ่งต่าง ๆ ใช่ ไม่ใช่
25. เข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุและผลเกินวัย ใช่ ไม่ใช่
26. ชอบวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์เรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล ใช่ ไม่ใช่
27. เป็นคนช่างสังเกต และมักสังเกตอย่างลึกซึ้งใกล้ชิด เช่น เฝ้ามองดู จับต้อง ดม เป็นต้น ใช่ ไม่ใช่
28. สามารถโต้แย้ง ตั้งคำถาม ซักถามหรืออธิบายเหตุผลต่าง ๆ โดยใช้หลักเหตุผลหรือเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ถ้า...แล้ว ดังนั้น...เพราะ ถ้าไม่..แล้วฯลฯ ใช่ ไม่ใช่
29. เป็นคนช่างสงสัย ใช่ ไม่ใช่
30. ชอบจัดลำดับ จัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระบบหรือเป็นขั้นตอนทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ใช่ ไม่ใช่
31. ชอบสะสมของแล้วนำมาประดิษฐ์เป็นสอ่งต่าง ๆ อย่างน่าสนใจ ใช่ ไม่ใช่
32. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน ใช่ ไม่ใช่
33. มีจินตนาการดี ใช่ ไม่ใช่

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2547

พัฒนาโดย อาจารย์ปรีชา  จันทร์เปล่ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
prejan@thaimail.com
1 ธันวาคม 2546
Copyright(c) 2001 Mr.Preecha Janpleng. All rights reserved.