แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องทฤษฎีสี

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. แม่สีวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยสีชุดใด

  ก.แดง เหลือง เขียว น้ำเงิน  
  ข.แสด เขียวมรกต ม่วง  
  ค.เขียวมรกต แดง เหลือง  
  ง.แดง ส้ม เหลือง น้ำเงิน  
2. สิ่งใดที่เป็นข้อแตกต่างของแม่สีวิทยาศาสตร์กับแม่สีศิลปะ
  ก.เป็นแม่สีที่อยู่คยละชุดกัน  
  ข.แม่สีศิลปะเป็นแม่สีที่เกิดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
  ค.แม่สีวิทยาศาสตร์เป็นสีที่เกิดจากสีของแสง  
  ง.การผสมให้เกิดเป็นสีต่างๆใช้กระบวนการที่ต่างกัน    
3. สีม่วงเกิดจากการนำสีคู่ใดมาผสมกัน

  ก.น้ำเงิน กับ แดง  
  ข..เหลือง กับ เขียว  
  ค.แดง กับ เหลือง  
  ง.เหลือง กับ น้ำเงิน  

4. การสร้างบรรยากาศในภาพเขียน เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด

  ก.การเลือกใช้สี  
  ข.การผสมสี  
  ค.สีเอกรงค์  
  ง.วรรณะของสี  

5. คู่สีในข้อใด เมื่อจับคู่กันไม่ถูกต้อง เพราะเหตุใด

  ก.แดง  กับ เขียว เป็นสีตรงข้ามกัน  
  ข.น้ำเงิน กับ เหลือง เป็นสีตรงข้ามกัน  
  ค.ส้ม กับแดง เป็นสีวรรณะเดียวกัน  
  ง.เขียว กับ น้ำเงิน เป็นสีวรรณะเย็น  

6. ข้อแตกต่างระหว่างสีส่วนรวม กับสีเอกรงค์คืออะไร

  ก.สีส่วนรวมใช้สีต่างวรรณะกันเป็นหลัก ส่วนสีเอกรงค์ ใช้สีวรรณะเดียวกัน  
  ข.สีส่วนสีทุกสีที่ใช้อาจเป็นสีสด หรือลดค่าลงแล้ว ส่วนสีเอกรงค์ ใช้สีใดสีหนึ่งเป็นตัวยืนพื้น  
  ค.สีเอกรงค์เป็นการนำหลักการใช้สีที่สดใส ส่วนสีส่วนรวมใช้หลายๆสี  
  ง.สีส่วนรวมเป็นการเขียนภาพแนวนามธรรมที่ใช้สีหลายสี ส่วนสีเอกรงค์นิยมเขียนภาพแนวพุทธศิลป์  

7. หลักการใช้สีตัดกันหรือสีตรงข้ามการสร้างงานศิลปะให้เกิดคุณค่าคือข้อใด      

  ก.ใช้สีใดสีหนึ่ง 80% อีกสีหนึ่งต้องเป็น 20%  
  ข.การใช้สีที่เข้มกว่า ต้องใช้ 70% ส่วนสีที่อ่อนกว่าใช้ 30%  
  ค.สีในวรรณะร้อนต้องไม่เกิน 40% ส่วนสีในวรรณะเย็นต้องเป็น 60%  
  ง.ทั้งคู่ของสีที่นำมาใช้ต้องมีค่าความเข้มในการใช้ 50%  

8. ข้อใดกล่าวถึงแสง เงาของวัตถุได้ถูกต้อง

  ก.วัตถุที่ถูกแสงมักเกิดเงาได้ทุกระยะ ไม่ว่าใกล้หรือไกลแสง และเงา จะมีความเข้มที่ไม่ต่างกัน  
  ข.วัตถุที่ใกล้ตา แสงและเงาจะสว่างจัด เมื่อไกลออกไป แสงเงาจะจางลง  
  ค.วัตถุที่ใกล้ ระยะของเสงเงา จะอ่อนเนื่งจากอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแสง เมื่อไกลออกไปจะยิ่งชัดเจน  
  ง.หลักการจัดแสงเงาในภาพเป็นไปตามวรรณะของสีคือเมื่อใช้สีโทนร้อน แสงเงาจะใช้สีโทนร้อนด้วย  

9. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของสีที่อยู่กลางแจ้งได้ถูกต้อง

  ก.สีกลางแจ้งจะต้องเป็นสีที่สว่างในวรรณะร้อน  
  ข.สีที่ใช้กลางแจ้งในระยะไกลออกไปจะมืดลงเรื่อยๆ  
  ค.สีที่อยู่กลางแจ้งเมื่อเห็นระยะไกลออกไปจะมีสีของบรรยากาศเข้ามาผสานมากยิ่งขึ้น  
  ง.ระยะของภาพ เมื่อเป็นระยะที่อยู่กลางแจ้งจะมีสีที่ค่อนไปทางสีที่อยู่ใกล้เคียงกันในวรรณะเดียวกัน  

10.  สีที่ใช้ในการตกแต่งภายในและภายนอกสถานที่ควรคำนึงถึงข้อใด  

  ก.วรรณะของสี คือควรเลือกใช้ให้อยู่ในวรรณะที่ต่างกันกับอาคารใกล้เคียงเพื่อความเป็นเอกภาพ
  ข.โทนสีกล่าวคือควรเลือกใช้โทนสีที่หลากหลายเพื่อให้อาคารดูมีมิติ
  ค.แสงเงาที่เกิดขึ้น คือเมือช่วงเวลาเปลี่ยนไปแสง เงาของอาคารก็จะเปลี่ยนตามหากเลือกสีไม่ดีอาจทำให้มืด
  ง.จิตวิทยาการใช้สีคือวางโครงสร้างของสีให้ถูกกับเรื่องราว หรือจุดมุ่งหมายของอาคารนั้นๆ


กลับหน้าหลัก             
เข้าสู่บทเรียน      

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2546