แนะนำโรงเรียน

กลับหน้าหลัก         แนะนำบทเรียน        ทดสอบก่อนเรียน    

ประวัติโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต

                   โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สายสามัญศึกษา  (สหศึกษา) สังกัดกองการมัธยมศึกษา   กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ    ตั้งอยู่ที่หมู่ ๔   ตำบลบางครก   อำเภอบ้านแหลม   จังหวัดเพชรบุรี   โดยได้รับความร่วมมือระหว่างราษฎรกับรัฐ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑  มีนาคม  ๒๕๒๐ 

        พระครูวชิรธรรมโศภิต  อดีตเจ้าอาวาสวัดปากคลอง  และเจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม  ได้มอบที่ดินของวัดปากคลอง  จำนวน  ๓๕  ไร่   เพื่อจัดตั้งโรงเรียน  ดังนั้นทางอำเภอบ้านแหลม  และประชาชนในท้องถิ่น  จึงเสนอขอให้ชื่อโรงเรียนว่า   โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต     ตามสมณศักดิ์ของท่านพระครูวชิรธรรมโศภิต       ทั้งนี้  เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่อนุชนรุ่นหลัง  และเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของท่านที่ได้     ประกอบคุณความดี  ไว้    สถานศึกษาแห่งนี้

              กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนนี้เมื่อวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๒๐  โดยให้เปิดรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  (ม.ศ.๑ )  จำนวน ๒ ห้องเรียน ๙๐ คน เปิดเรียนครั้งแรกที่อาคาร ๑ (ศุทธาลัยอุทิศ) ภายในบริเวณวัดปากคลอง เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๐ และจัดสอนระบบคาบ คาบละ ๕๐ นาที สอน ๓๕ คาบ ต่อ ๑ สัปดาห์

        วันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๒๒  ได้ย้ายนักเรียนทั้งหมด  จากอาคาร ๑ (ศุทธาลัยอุทิศ)  บริเวณโรงเรียนวัดปากคลอง  มาเรียนที่อาคารชั่วคราวของโรงเรียน

        วันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๒๓  ได้ย้ายนักเรียนทั้งหมด  จากอาคารชั่วคราว  มาเรียนที่อาคารเรียนถาวร  (แบบ  ๑๐๖ ต.) 

        วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๓๗  เริ่มรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นรุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน

ทีตั้งโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต

ที่ตั้ง               :       หมู่  4  ต.บางครก  อ.บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี76110  โทร.  (032) 409043  โทรสาร  (032) 409082

ปรัชญาของโรงเรียน   :       คุณธรรมแข็ง    แกร่งวิชา    พัฒนาท้องที่  เพิ่มศักดิ์ศรี    ชาววชิรธรรม                                        

คำขวัญของโรงเรียน   :      พัฒนา   สามัคคี   มีวินัย   ใฝ่การเรียน

สีประจำโรงเรียน      :       ฟ้า - น้ำเงิน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน        :      

อักษรย่อของโรงเรียน         :       ว.ศ.

ผู้บริหารโรงเรียน              :       นายธีระพันธุ์   ธีรานันท์

ปรัชญาของโรงเรียน

คุณธรรมแข็ง  แกร่งวิชา  พัฒนาท้องที่  เพิ่มศักดิ์ศรีชาววชิรธรรม

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

  

                                                  มุ่งสู่                ความเป็นเลิศทางวิชาการ

                                                 มุ่งธำรง             รักษาเครือข่ายความสัมพันธ์กับชุมชน

                                                 มุ่งสร้าง             ชื่อเสียง  เกียรติภูมิ  และคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน

                                                 มุ่งก้าวสู่            การเป็นโรงเรียนชั้นแนวหน้า

พันธกิจของโรงเรียน

1.  ให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เยาชน

2.  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดแก่นักเรียน

3.  ส่งเสริมให้เกิดทักษะเพื่อประกอบอาชีพและนำไปพัฒนาชุมชน

4.  เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ของชุมชน

5.  ให้โอกาสทางการศึษาแก่เยาวชน

จุดเน้นของโรงเรียน

1.  นักเรียนดี  มีความสุข  ทุกคนได้รับการส่งเสริมตามศักยภาพ

2.  ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  และกระบวนการทำงาน

3.  โรงเรียนมีการพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐาน

4.  ผลงานปรากฎชัดเจน

คุณลักษณะของนักเรียนวชิรธรรมโศภิต

                                                         ลูกวชิรธรรมฯทุกคนต้อง

                                                                 กตัญญูต่อพ่อแม่          เผื่อแผ่สังคม

                                                                 อบรมตนเอง              เกรงความชั่ว

                                                                ไม่กลัวงานหนัก           รักษ์สิ่งแวดล้อม

เกียรติประวัติของโรงเรียน 

พ.ศ. ๒๕๒๗  - โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโรงเรียนในโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก รุ่นที่ ๓

                พ.ศ. ๒๕๒๘  - โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการส่งเสริมสุข ภาพอนามัยในโรงเรียน                    

                พ.ศ. ๒๕๒๙  - โรงเรียนได้สร้างหอพระและจัดสร้างพระประจำโรงเรียน

                พ.ศ. ๒๕๓๒  - โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาชีวิตและสังคม (มพชส.)

                พ.ศ. ๒๕๓๓  - โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพระราชทาน

                                      - ได้รับโล่การจัดกิจกรรมวันแม่ดีเด่น  จากสภาสังคมสงเคราะห์สตรีแห่งชาติ

                พ.ศ. ๒๕๓๔   - โรงเรียนจริยศึกษาดีเด่น

               พ.ศ. ๒๕๓๕  - โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น

               พ.ศ. ๒๕๓๖  - โรงเรียนได้รับรางวัลการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ดีเด่น ของ  สสวท. ระดับภาคกลาง

                                    - โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักนายกรัฐมนตรี  ให้เป็น โรงเรียนพัฒนาการใช้แหล่งน้ำขนาดเล็กดีเด่น 

                                        ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาของภาคกลาง                             

              พ.ศ.๒๕๓๗  - โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากโครงการธิงค์เอิธซ์ และกระทรวงศึกษาธิการตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมดีเด่น

  

พ.ศ.๒๕๓๘   - โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา  เป็นโรงเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ระดับมาตรฐานเหรียญทอง

                      - ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานสิ่งประดิษฐ์จากคณะกรรมการการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาตb  

                 พ.ศ.๒๕๓๙  - ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา  ให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสดีเด่น  ของเขตการศึกษา  และผู้บริหารได้                                         รับทุนศึกษาดูงานทประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ี่

                 พ.ศ.๒๕๔๐  - ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา  ให้เป็นโรงเรียนใน โครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

                                      - ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา  ให้เป็นโรงเรียนที่มีห้องสมุดมาตรฐานตามโครงการห้องสมุด กาญจนา                                          ภิเษกดีเด่น

                                     - ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันพัฒนาผู้บริหาร  ให้เป็น โรงเรียนต้นแบบการจัดระบบบริหารเชิงคุณภาพ

                                     - ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้เป็นโรงเรียนนำร่อง  ในการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตำบล

                                     - ผู้บริหารโรงเรียน   ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่น  ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง                                        ประเทศไทย (สบมท.)                                  

                  พ.ศ.๒๕๔๑   - ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานดีเด่นขนาดกลาง 

                  พ.ศ.๒๕๔๒   - ได้รับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาดีเด่นโครงการสู้ภัยเศรษฐกิจของ กระทรวงศึกษาธิการ

                                        - ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด  ประจำปี                                                  พ.ศ.๒๕๔๒                                    

                  พ.ศ.๒๕๔๓   - ได้รับพระราชทานเสาเสมาทองจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ในฐานะที่เป็นสถาบันที่                                           ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น

                                       - ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดประเมินโรงเรียนพระราชทาน  ได้รางวัลรองชนะเลิศระดับเขต 

                    พ.ศ.๒๕๔๔   - ได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มเยาวชนที่ทำประโยชน์ต่อชุมชน

                                          - ได้รับรางวัลชนะเลิศครอบครัวอบอุ่นจาก  สนง.คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  

                                          -  ได้รับรางวัชชนะเลิศครอบครัวอบอุ่นจาก สนง.คณะกรรมการวัฒน ธรรมแห่งชาติ  

                                          - ได้รับรางวัลปฏิรูปการศึกษาดีเด่นขอกรมสามัญศึกษา

                                          -  ได้รับรางวัลพัฒนา  Modern  School  Network  (MSN)  ของสถาบันพัฒนาผู้บริหาร

                                         - ผู้บริหารโรงเรียน  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น  ในการป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรม                                             นักเรียนในโรงเรียน  ระดับ ประเทศ  ประจำปีการศึกษา  2544  

                        พ.ศ.2545  - ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม  ส่งเสริมจริยธรรม  และการทำความดีของเยาวชน  จาก  พอ.อ.ชวลิต                                                  ยงใจยุทธ  ซึ่ง ดำเนินการโดยมูลนิธิเพื่อสังคม  ไทย  และสนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ  

          - ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอโครงการ โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ  ของสมาคม                              สร้างสรรค์ไทย  ประจำปี  พ.ศ.2545

    กลับหน้าหลัก    go to top               

 จัดทำโดย นายสมพงษ์    เกศีนิลพรรณ

Copyright(c) 2003 Mr.Somphong  Kesinilphan.All right reseved.

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่FastCounter by bCentral

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2546