กลับหน้าหลัก

แนะนำโรงเรียน

ทดสอบก่อนเรียน

เข้าสู่บทเรียน

 

 แนะนำบทเรียน

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายวิชา  ศิลปศึกษา   รหัส ศ441            ชั้นมัธยมศึกษา

จำนวนเวลา 20 ชั่วโมง                 จำนวนหน่วยกิต    0.5 หน่วยกิต

                   ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการสร้างงาศิลปะ อย่างสร้างสรรค์ ศึกษาทัศนธาตุ เทคโนโลยี เห็นคุณค่าความงามจากธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและสากล

                   ปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยวัสดุอุปกรณ์     และวิธีการต่างๆ   นำภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากลมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

 

                      บทเรียนผ่านเครือข่าย วิชาศิลปศึกษา    เรื่อง สี กับงานศิลปะ ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนในสาระศิลปศึกษา   โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต  อำเภอบ้านแหลม   จังหวัดเพชรบุรี  โดยนำเอาเนื้อหาเพียงเรื่องเดียวจากทั้งหมดมาจัดทำเป็นชุดการเรียนนี้ และกำลังพัฒนให้ครบทั้งรายวิชา ทั้งนี้      เพื่อแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคคลากร  หรือข้อจำกัดด้านเวลาเรียนของผู้เรียน   ด้านพุทธิพิสัยในชั้นเรียนโดยผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้านทฤษฎีจากบทเรียนผ่านเครือข่าย รวมทั้ง ทำกิจกรรม ภารกิจ หรืองานซึ่งได้รับมอบหมายผ่านระบบเครือข่าย  แล้วนำเอาหลักการที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานศิลปะ  ตามที่  กำหนด    แล้วนำเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน     เพื่อตรวจผลงาน และแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องในชิ้นงานเพื่อเป็นความรู้  และ   เป็นแนวทางในการสร้างผลงานชิ้นต่อๆไป  

               ลักษณะของบทเรียน

              บทเรียนผ่านเครือข่าย วิชาศิลปศึกษา    เรื่อง สี กับงานศิลปะ เป็นหน่วยเนื้อหาใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยย่อยๆโดยเริ่มตั้งแต่ ความรู้เกี่ยวกับแม่สี   วงจรสี วรรณะของสี  ประเภทของสีในงานศิลปะ การนำความรู้ไปใช้ รวมถึงมีแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัดระหว่างเรียน แบบฝึกทักษะ    และแบบทดสอบหลังเรียน ให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆจนครบกระบวนการ  

                บทเรียนโดยรวมเป็นแบบเปิด กล่าวคือผู้เรียนสามารถเลือกเรียน ช่วงใด ตอนใด ของบทเรียนได้ตามความพอใจ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐานทางศิลปะที่นักเรียนมีอยู่       บางส่วนของบทเรียนมีกิจกรรมให้นักเรียนทำกิจกรรม ผู้เรียนควรให้ความร่วมมือและตั้งใจทำด้วยตนเอง พึงระลึกไว้เสมอว่า  การเรียนด้วยตนเองนั้น เป็นกิจกรรมการเรียนที่ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และความตั้งใจจริงที่จะรับความรู้ ประสบการณ์ที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้ในบทเรียน

        ข้อเสนอแนะ

  • ผู้เรียนควรเรียน ตามลำดับเนื้อหาเพื่อความเข้าใจในบทเรียนที่ถูกต้องอย่างมีขั้นตอนเพราะเนื้อหาแต่ละบทเรียนเป็นพื้นฐาน     ในการเรียนรู้ในบทต่อๆไป
  • ผู้เรียนควรมีความซื่อสัตย์ ในการศึกษาบทเรียน การทดสอบ ทำแบบฝึกหัด รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่กำหนดไว้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอน
  • การถามตอบปัญหาสามารถกระทำได้ทั้งผ่านเครือข่ายและแบบเผชิญหน้าในห้องเรียนปกติ
  • การนำเสนอผลงานสามาถส่งหรือนำเสนอได้ทั้งเผชิญหน้าและผ่านเครือข่าย

 

    กลับหน้าหลัก    แนะนำโรงเรียน     ทดสอบก่อนเรียน       เข้าสู่บทเรียน    

 จัดทำโดย นายสมพงษ์    เกศีนิลพรรณ

Copyright(c) 2003 Mr.Somphong  Kesinilphan.All right reseved.

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่FastCounter by bCentral

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2546