4.ประเภทสี


ประเภทต่างๆของสีในงานศิลปะ        dog_howl.gif

 

               นอกจากการศึกษาเกี่ยวกับแม่สี วงจรสีและวรรณะของสีแล้ว     นักเรียนควรได้รู้จักประเภทต่างๆของสีในงานศิลปะด้วย   ทั้งนี้เพราะว่าถ้านักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของสียิ่งมากขึ้นก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างถูกต้องตาม     โอกาส  และความต้องการ ซึ่งผู้เรียนเองต้องอาศัยการฝึกฝนพอสมควร     ในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ความรู้เรื่องสีประเภทต่างๆไปใช้ เพราะถ้าหากขาดการฝึกฝนที่ดีแล้วผลงานก็จะออกมาไม่น่ามอง    ดังนั้นการศึกษาถึงประเภทต่างๆของสีจึงมีความจำเป็น    ซึ่งจะกล่าวถึงในส่วนที่เป็นพื้นฐานความรู้เบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้

  1. ค่าความเข้มหรือน้ำหนักของสี
  2. สีตัดกัน หรือสีตรงข้าม
  3. สีเอกรงค์
  4. สีส่วนรวม
  5. ระยะของสี
  6. การนำความรู้เรื่องสีไปใช้

 

 จัดทำโดย นายสมพงษ์    เกศีนิลพรรณ

Copyright(c) 2003 Mr.Somphong  Kesinilphan.All right reseved.

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2546