เวสสันดรชาดก

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนความหมายออกจากพระนครบำเพ็ญทานด้วยดวงใจครองราชย์สมบัติแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

 ยินดีตอนรับเข้าสู่

พระเวสสันดรชาดก

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ( สาระเพิ่มเติม )
ช่วงชั้นที่  4   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ผู้จัดทำได้ค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ดังนี้
1.  หนังสือเรียนศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สำนักพิมพ์สถาบันคุณภาพวิชาการ (พว.)
2.  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำนักพิมพวัฒนาพาณิช  จำกัด
3.  
http://www.larnbuddhism.com/buddha/pravesh.html

การจัดทำในครั้งนี้ผู้จัดทำไม่ได้หวังผลกำไรแต่อย่างใดเพียงต้องการให้เป็นแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนเท่านั้น หากข้อมูลบกพร่องประการใด ผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ขอบพระคุณแหล่งเรียนรู้ดังที่กล่าวมา ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือทางด้านข้อมูล ครูกมลวรรณ  จันตา 

จัดทำโดยครูกมลวรรณ จันตา
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  พะเยา
Copyright(c)2006 Ms.Kamonwan Chunta. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.