แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนความหมายออกจากพระนครบำเพ็ญทานด้วยดวงใจครองราชย์สมบัติแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

 

เรื่อง เวสสันดรชาดก

คำช้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. เหตุการณ์ใดเกี่ยวข้องกับการตรัสเรื่อง เวสสันดรชาดก

  ก.  ฝนโบกขรพรรษาตก
  ข.  พระเจ้าสุทโธทนะเข้าเฝ้า
  ค.  ราหุลกุมารขอบวชตามเสด็จ
  ง.  พระนางยโสธราหรือพิมพาถวายทาน
   
2. การให้ทานในข้อใดที่ทำให้พระเวสสันดรถูกขับไล่ออกจากเมืองเชตุดร
 
  ก.  ให้กัณหาชาลีแก่ชูชก
  ข.  ให้พระนางมัทรีแก่พราหมณ์ชรา
  ค.  ให้สัตตสดกมหาทานแก่พวกวณิพกกระยาจก
  ง.  ให้ช้างปัจจัยนาเคนทร์แก่พราหมณ์จากเมืองกาลิงครัฐ
3. สถานที่เป้าหมายที่พระเวสสันดรจะไปบำเพ็ญพรตออกผนวชเป็นฤาษี  คือที่ใด

  ก.   เขาวงกต
  ข.  เมืองเจตรัฐ
  ค.  แคว้นกาลิงครัฐ
  ง. หมู่บ้านทุนนวิฏฐ์

4. เหตุผลที่ทำให้เฒ่าชูชกต้องดั้นด้นเดินทางไปเขาวงกตเพื่อขอชาลีกัณหาจากพระเวสสันดรมาเป็นคนรับใช้ คือข้อใด

  ก.  มีนิสัยขี้ขอ
  ข.  ถูกภรรยายุยง
  ค.  ต้องการลองใจพระเวสสันดร
  ง.  ทำตามคำสั่งของพระเจ้ากาลิงคัฐ

5. บุคคลในข้อใด  ไม่เกี่ยวข้องกัน  ในฐานะเป็นพ่อแม่ - ลูก

  ก.  พระเจ้าสีวิ-พระเจ้าสญชัย
  ข.  เฒ่าชูชก-นางอมิตดา
  ค.  พระนางผุสดี-พระเวสสันดร
  ง.  พระนางมัทรี-กัณหาและชาลี

6. เวสสันดรชาดกให้ข้อคิดสำคัญในเรื่องใด

  ก.  การให้ทาน
  ข.  ความอดทน
  ค.  ความสันโดษ
  ง.  ความตั้งใจอันแน่วแน่

7. ผู้ที่นำข้อคิดดังกล่าวในข้อ  6  มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตจะมีพฤติกรรมตามข้อใด

  ก.  มุ่งมั่น  จริงจัง
  ข.  สงบเสี่ยม  เจียมตัว
  ค.  ยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
  ง.  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
   

8. แม้พระเจ้าสญชัยและพระนางผุสดีจะขอร้องให้พระนางมัทรีพร้อมด้วยกัณหาชาลีอยู่พระนครต่อไป แต่พระนางมัทรีไม่ทรงยินยอมจะขอตจามเสด็จพระเวสสันดรไปทุกหนทุกแห่ง เหตุการณ์นี้ให้ข้อคิดอะไรแก่เรา

  ก.  เมื่อเป็นสามีภรรยากัน ต้องซื่อสัตย์ต่อกัน
  ข.  เมื่อเป็นสามีภรรยากัน ต้องมีความจงรักภักดีต่อกัน
  ค.  เมื่อเป็นสามีภรรยากัน ต้องร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกัน
  ง.  เมื่อเป็นสามีภรรยากัน ต้องมีความรักและความเข้าใจกัน
   

9. ข้อใด  ไม่ใช่  คุณค่าโดยตรงที่เกิดจากการศึกษาเวสสันดรชาดก

  ก.  ได้ข้อคิดคติเตือนใจ
  ข.  เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
  ค.  เข้าใจหลักธรรมบางเรื่องง่ายขึ้น
  ง.  ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนคงแก่เรียน
   

10. การศึกษาเวสสันดรชาดกในข้อใด นอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้มีส่วนร่วมรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติไว้

  ก.  การฟังเทศน์มหาชาติ
  ข.  การสนทนากับพระสงฆ์
  ค.  การอ่านจากพระไตรปิฎก
  ง.  การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

 จัดทำโดยครูกมลวรรณ จันตา
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  พะเยา
Copyright(c)2006 Ms.Kamonwan Chunta. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.