แบบทดสอบก่อนเรียน

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนนักเคมีแบบจำลองอะตอมหลอดรังสีแคโทดอนุภาคมูลฐานสัญลักษณ์&ไอโซโทปสเปกตรัมแบบทดสอบหลังเรียน

  

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. อะตอม มาจากภาษากรีก ที่แปลว่าอย่างไร

  ก.  ส่วนที่เล็ก ๆ
  ข. ส่วนหนึ่งของสาร 
  ค.  แบ่งแยกอีกไม่ได้
  ง.  แบ่งแยกอีกได้
2. ข้อใดสนับสนุนว่าอะตอมไม่ใช่อนุภาคที่เล็กที่สุด
  ก.  การค้นพบอิเล็กตรอน นิวตรอน และโปรตอน
  ข.  
  การค้นพบธาตุกัมมันตรังสี
  ค.  
  การค้นพบไอโซโทป
  ง.  
  การค้นพบสารประกอบชนิดต่าง ๆ
3. ข้อใดสนับสนุนว่าอะตอมชนิดเดียวกันสมบัติ ไม่เหมือนกัน

  ก.  การค้นพบอิเล็กตรอน นิวตรอน และโปรตอน
  ข.  
  การค้นพบธาตุกัมมันตรังสี
  ค.  
  การค้นพบไอโซโทป
  ง.  
  การพบสเปกตรัม

4. การทดลองของทอมสัน ทำให้ทราบสิ่งใด

  ก. อิเล็กตรอน
  ข.  
  นิวตรอน
  ค.  
  โปรตอน
  ง.  
  โพซิตรอน

5. นักวิทยาศาสตร์ที่เสนอแบบจำลองอะตอมเป็นคนแรก คือ ข้อใด

  ก.  ทอมสัน
  ข.  
  ดอลตัน
  ค.  
  โบร์
  ง.
   รัทเทอร์ฟอร์ด 

6. ข้อใดถูกต้องที่สุด

  ก. รัทเทอร์ฟอร์ดค้นพบนิวตรอน 
  ข.  
  ทอมสันค้นพบโปรตอน
  ค.  
  รัทเทอร์ฟอร์ดค้นพบนิวเคลียส
  ง.  
  นีลส์ โบร์พิสูจน์เกี่ยวกับนิวตรอน

7.  ธาตุ A มีเลขมวล 37 เลขอะตอม 17 จะมีจำนวนอิเล็กตรอน นิวตรอน และโปรตอน ตามลำดับ ตรงกับข้อใด

  ก.  16   20   17
  ข.  
  17   20   17
  ค.
  19    17   20 
  ง.  
  20   17   20

8. ธาตุต่างชนิดกัน มีเลขมวลเท่ากัน แต่มีจำนวนนิวตรอนต่างกัน สนับสนุนข้อใด

  ก.  ไอโซบาร์
  ข.  
  ไอโซโทน
  ค.  
  ไอโซโทป
  ง.  
  ไอโซเมอร์

9. แบบจำลองอะตอมแบบใดที่สามารถนำไปใช้อธิบายสมบัติต่าง ๆ ของอะตอมได้มากที่สุด

  ก.  แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
  ข.  
  แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
  ค.  
  แบบจำลองอะตอมของนีลส์ โบร
  ง.  
  แบบจำลองอะตอมของกลุ่มหมอก

10. เลขอะตอม ตรงกับข้อใด

  ก.ผลรวมของจำนวนโปรตอนและนิวตรอน
  ข.
  ผลรวมของจำนวนอิเล็กตรอนและโปรตอน
  ค.
  ผลรวมของจำนวนอิเล็กตรอนและนิวตรอน
  ง.
  ตัวเลขแสดงจำนวนโปรตอน 

 

จัดทำโดยครูพวงเพชร เกตุวีระพงศ์
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม พะเยา
Copyright(c)2006 Ms.Phuangphet Kateweeraphong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.