การหย่าร้าง

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนการผิดสัญญาหมั้นสังคมไทยประชาธิปไตยการจัดการปกครอง

 

การสมรส 
การหย่าร้าง 
การตาย 

 

                      การหย่าโดยยินยอมทั้งสองฝ่าย    ซึ่งต้องทำเป็นหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อย 2 คน และจะต้องจดทะเบียนการหย่าด้วย
              
  -       การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล   ได้แก่คู่สมรสไม่อาจตกลงหย่ากันโดยความยินยอมได้  ฝ่ายที่ต้องการหย่าจึงฟ้องต่อศาลให้ศาลพิพากษาให้หย่า  โดยต้องอ้าง  เหตุหย่า  ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ หลายประการด้วยกันมีทั้งเหตุที่เกิดจากความผิดอีกฝ่ายหนึ่ง   เช่น สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภรรยา  หรือภรรยามีชู้   สามีหรือภรรยาไม่อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง  หรือประพฤติชั่วร้ายแรง  เป็นต้น   นอกจากนี้  ยังมีเหตุหย่าที่เกิดจากความเจ็บป่วยหรือสูญหายของอีกฝ่ายหนึ่ง  เช่นมีสภาพแห่งกายทำให้ไม่สามารถร่วมประเวณีได้ตลอดกาล   หรือหายสาบสูญไป  เป็นต้น   แต่ถ้าฝ่ายมีสิทธิฟ้องหย่าให้อภัยอีกฝ่ายหนึ่งในเรื่องอันเป็นเหตุหย่านั้นแล้วย่อมหมดสิทธิฟ้องหย่า
                 1.3     สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา    บิดามารดามีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรระหว่างที่บุตรยังเป็นผู้เยาว์  หรือแม้บุตรยังบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็นผู้ทุพพลภาพและหาเลี่ยงตนเองไม่ได้   บิดามารดายังมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูต่อไป   ระหว่างบุตรเป็นผู้เยาว์บิดามารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรโดยมีสิทธิกำหนดที่อยู่ของบุตร   ทำโทษตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนให้บุตรทำการงานตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานุรูป   มีสิทธิเรียกบุตรคืนจากผู้อื่นซึ่งถูกกักบุตรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตรในการฟ้องคดี   และมีสิทธิจัดการทรัพย์สินของบุตรด้วย   ถ้าบุตรมีเงินได้บิดามารดามีสิทธินามาใช้เป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาของบุตร  ส่วนที่เหลือต้องเก็บรักษาไว้เพื่อมอบแก่บุตรภายหลัง เว้นแต่บิดามารดาจะยากจนไม่มีเงินพอแก่การครองชีพจึงอาจนำเงินนั้นมาได้

 

 จัดทำโดยครูศรีนวล    พูลเลิศ
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  พะเยา
Copyright(c)2006 Ms. Srinual   Poonlret. All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved..