ตัวอย่างชุดที่ 1 สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

 

 

ตัวอย่างที่ 1
จงใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสาม
วิธีทำ
ตัวอย่างที่ 2
จงใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสาม
วิธีทำ
ตัวอย่างที่ 3
จงใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสาม
วิธีทำ

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2551

กลับไปศึกษาสมบัติของรูปสามเหลี่ยม
ทำแบบฝึกหัดชุดที่1