ตัวอย่างทฤษฎีบทพีทาโกรัส

 


ตัวอย่างที่ 1
จากรูป จงหาค่า C
วิธีทำ

ตัวอย่างที่ 2
จากรูปจงหาค่าของ a
วิธีทำ

ตัวอย่างที่ 3
โทรทัศน์เครื่องหนึ่งมีหน้าจอที่วัดตามเส้นทแยงมุมได้ 29 นิ้ว หน้าจอโทรทัศน์สูง 20 นิ้ว จงหาว่าหน้าจอโทรทัศน์ยาวกี่นิ้ว
วิธีทำ
กำหนดให้สามเหลี่ยม ABCเป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์โดยมี BC เป็นความยาวของหน้าจอโทรทัศน์
จะได้
ดังนั้น หน้าจอโทรทัศน์ยาว 21 นิ้ว
ตอบ 21 นิ้ว

ตัวอย่างที่ 4
เสาธงสูง 24 ฟุต นายแดงโยงเชือกจากยอดเสามายังพื้นตรงจุดที่ห่างจากโคนเสา 10 ฟุต จงหาความยาวของเชือก
วิธีทำ
กำหนดให้สามเหลี่ยม ABC เป็นส่วนหนึ่งของเสาธง
โดยมี AB เป็นความยาวของเชือกผูกธง
ดังนั้น เชือกผูกยาว 26 ฟุต
ตอบ 26 ฟุต

กลับไปศึกษาทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ทำแบบฝึกหัด