4. การนำไปใช้


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
จุดประสงค์
นำทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ได้
สาระสำคัญ
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส นำไปใช้ในการหาความกว้าง ความยาว และความสูงของ
สิ่งของต่างๆ โดยอาศัยความสัมพันธ์ของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ดังนี้

กลับไปศึกษาการนำไปใช้
ไปดูตัวอย่าง

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2551