สิ่งลี้ลับของเอกภพ

 

Home 
สอบก่อนเรียน 
กำเนิดจักรวาล 
การค้นพบของมนุษย์ 
การเกิดสุริยุปราคา 
การเกิดจันทรุปราคา 
ระบบสุริยะจักรวาล 
สอบหลังเรียน 
ผู้จัดทำ 

 

                                     

สื่อมัลติมีเดียเรื่อง สิ่งลี้ลับในเอกภพ  ชั้นประถมศึกษานี้เป็นผลงานจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบเว็บเพจ  ที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้จัดขึ้นที่ โรงเรียนพุทธชินราช จ.พิษณุโลก  การผลิตสื่อมัลติมีเดียนี้ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนในห้อง และมิได้มุ่งหวัง เพื่อการค้าหรือธุรกิจใด ๆ เนื้อหาสาระความรู้ในสื่อนี้ได้มาจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในเอกสารตำราและหนังสือจากที่ต่าง ๆ สำหรับภาพประกอบที่นำมาประกอบเนื้อหานั้นเป็นภาพที่ผู้จัดได้นำมาจากนิตยสารNATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับ กรกฎาคม 2547 และมีบางส่วนที่นำมาจากที่อื่น
 
(ภาพจำลองจุดมืดบนดวงอาทิตย์)

  

 

 

จัดทำโดยนายอภิชาติ  พงษ์ภู่
โรงเรียนบ้านวังพร้าว กิ่งอ.บึงนาราง จ.พิจิตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.

Copyright (c) 2004  Mr.Apichat  Pohngpu All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.