การเลี้ยงไก่ชน
 

   

 

                                                                                                         

 คำนำ

         สื่อมัลติมีเดียเรื่อง  การเลี้ยงไก่ชน  ชั้นประถมศึกษานี้เป็นผลงานจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบเว็ปเพสที่   สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้จัดขึ้นที่   โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาการผลิตสื่อมัลติมีเดียนี้ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้    ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนในห้อง  และมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆ   เนื้อหาสาระความรู้ในสื่อนี้ได้มาจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลใน  เอกสาร   ตำราและหนังสือจากที่ต่างๆ  สำหรับภาพประกอบที่นำมาประกอบเนื่อหานั้นเป็นภาพที่ผู้จัด   ได้ถ่ายเองและมีบางส่วนที่นำมาจากที่อื่น

 

             

จัดทำโดยนายชวลิต  วัฒนกุลชัย
        โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
โดยการสนับสนุนจาก

กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

Copyright @ 2004 Mr.Chaowalit  Wattanakulchai   All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.