ประวัติผู้จัดทำ

 

  
 

 

 

 

นายชวลิต  วัฒนกุลชัย
        โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2

ประวัติส่วนตัว
          เกิดวันที่  27  กันยายน  2503  ที่จังหวัดพิจิตร

ประวัติการศึกษา
         ประถมศึกษา  ที่โรงเรียนกันตะบุตร  จังหวัดพิษณุโลก
         มัธยมศึกษา   ที่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   จังหวัดพิษณุโลก
         ป.ก.ศ.สูง       ที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม    จังหวัดพิษณุโลก
         ค.บ.               ที่วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

ที่อยู่ปัจจุบัน
        106 ถนนริมน่าน  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  66110
        โทรศัพท์  056-662659 , 01-7276659
          

จัดทำโดยนายชวลิต  วัฒนกุลชัย
        โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
โดยการสนับสนุนจาก

กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

Copyright @ 2004 Mr.Chaowalit  Wattanakulchai   All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved