รายการหลัก

                            " ... เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาล  จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง  คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน  อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้  หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบเป็นประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ  ปัญหาที่สาม  คือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ ... "

                          พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในคราวเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการชุมนุมภาษาไทย ในการประชุมทางวิชาการ ของชุมนุมภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕ 

 

 

คำนำ

              สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง กำเนิดภาษาไทย และ หลักสูตรท้องถิ่น ในระดับชั้นประถมศึกษานี้เป็นผลงานจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปเวปเพส ที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้จัดขึ้นที่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา การผลิตสื่อมัลติมีเดียนี้ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่เรียนในห้องเรียน และมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆ เนื้อหาสาระความรู้ในสื่อนี้ได้มาจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในเอกสารตำราและหนังสือจากที่ต่างๆ สำหรับภาพประกอบที่นำมาประกอบเนื้อหานั้นเป็นภาพที่ผู้จัดได้ถ่ายภาพเอง และมีบางส่วนที่นำมาจากที่อื่น

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดยครูจรินทร์  เงินจันทร์
โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิ  หมู่ที่ 10 ต.ไผ่ล้อม  อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก  65110.
one and
two2004@thaimail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2

โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กทม.

Copyright (c) 2004 Mr.Charin  Ngoenchan  All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.

>