Net2Phone

 

HomeAbout myselfประวัติความเป็นมาอินเทอร์เน็ตในไทยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการทำงานของ SLIP/PPPอินเตอร์เน็ตทำงานอย่างไร? ใครเป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตบริการในอินเตอร์เน็ตโทษของอินเทอร์เน็ต

thaigoodview@hotmail.com

[ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์][สนทนาแบบออนไลน์][กระดานข่าว][การขอเข้าระบบจากระยะไกล][Net2Phone][Game online][Software Updating][PalmIIIc][WAP][การซื้อขายสินค้าและบริการ][การให้ความบันเทิง]

 5) Net2Phone

บริการนี้คือการโทรศัพท์จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องรับโทรศัพท์จริง ๆ และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีอัตราค่าโทรศัพท์ที่ถูกกว่า และยังมีบริการ Net2Fax ซึ่งให้บริการ Fax เอกสารจากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่อง Fax จริง ๆ ซึ่งมีอัตราค่าบริการที่ถูกกว่าเช่นกัน

บริการนี้ผู้ใช้ต้องไป download โปรแกรมมาติดตั้ง และจะต้องจ่ายเงินก่อน ซึ่งเป็นการซื้อเวลาล่วงหน้า เมื่อมีการใช้บริการ จึงจะหักค่าใช้บริการ จากที่ซื้อไว้

 

ตั้งแต่ 04 พฤศจิกายน 2545
คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

Copyright(c) 2001 www.thaigoodview.com. All rights reserved.