WAP

 

HomeAbout myselfประวัติความเป็นมาอินเทอร์เน็ตในไทยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการทำงานของ SLIP/PPPอินเตอร์เน็ตทำงานอย่างไร? ใครเป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตบริการในอินเตอร์เน็ตโทษของอินเทอร์เน็ต

thaigoodview@hotmail.com

[ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์][สนทนาแบบออนไลน์][กระดานข่าว][การขอเข้าระบบจากระยะไกล][Net2Phone][Game online][Software Updating][PalmIIIc][WAP][การซื้อขายสินค้าและบริการ][การให้ความบันเทิง]

 9) WAP

Wireless Application Protocal เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้โทรศัพท์ สามารถเปิดเว็บที่ถูกเขียนมาเพื่อโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะได้ เช่น http://wap.wopwap.com, http://wap.siam2you.com, http://wap.a-roi.com, http://wap.mweb.co.th, http://www.yumyai.com/wapyumyai/ เป็นต้น

โทรศัพท์ที่ออกมาให้บริการแล้ว เช่น Nokia7110, Nokia9110i, EricssonR320, EricssonA2618, Alcatel OneTouch View WAP หรือ 300 family หรือ 500 family หรือ 700 family, MotorolaV8088 เป็นต้น

เว็บที่มีข้อมูลเรื่อง wap เช่น wapinsight.com wap-uk.com waphq.com wapjag.com yourwap.com waptastic.com เป็นต้น

 

ตั้งแต่ 04 พฤศจิกายน 2545
คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

Copyright(c) 2001 www.thaigoodview.com. All rights reserved.