กัณฑ์สักกบรรพ

 

Homeผู้จัดทำเฉลิมพระเกียรติความเป็นมามหาเวสสันดรชาดกบทส่งท้ายPhotosLinks

ข้อคิดประจำกัณฑ์  กัณฑ์สักกบรรพ

พระอินทร์จำแลงเป็นพราหมณ์มาขอนางมัทรี
แล้วถวายคืน และประสาทพร 8 ประการ

       การทำดีแม้ไม่มีคนเห็น  ขาดคนชมเชย ก็เป็นความดีอยู่วันยังค่ำ  ดุจทองคำแม้จะอยู่ในตู้โชว์หรือในกำปั่น  จะปิดหน้าพระหรือหลังพระ  ก็เป็นทองคำอยู่นั้นเองเข้าลักษณะว่า

       ความ(ของ)ดีดีเด็ดเหมือนเพชรเหมือนทอง
       ถึงไร้เจ้าของก็เหมือนตัวยัง
       ถึงใส่ตู้อุดถึงขุดหลุมฝัง
       ก็มีวันปลั่งอะหลั่งฉั่งชู
       การทำดีแม้ไม่มีคนเห็น  แต่เทพยดาอารักษ์เบื้องบน ท่านย่อมรู้

 


ความย่อ

กัณฑ์ที่ 10 สักกบรรพ มี 43 พระคาถา

ท้าวสักกะ  อมรินทร์ ราชาแห่งเทวโลกชั้นดาวดึงส์ ทรงคำริว่า เมื่อวานนี้พระเวสสันดรพระราชทานโอรสสองพระองค์แก่ชูชกไป  ถ้ามีใครมาขอพระนางมัทรีอีก  พระองค์ก็จะพระราชทานให้  และพระองค์ก็จะต้องอยู่พระองค์เดียว  ไม่มีใครปฏิบัติบำรุง  จะลำบากมาก   เราควรจะแปลงเพศเป็นพราหมณ์ไปทูนขอพระนางมัทรีเสียก่อน  เมื่อได้รับพระราชทานแล้วก็ฝากไว้  ป้องกันมิให้พระองค์พระราชทานแก่ใครอีก  หากจะมีผู้มาขอภายหลัง  ทั้งยังเป็นทางช่วยส่งเสริมเพิ่มภริยาทานบารมี  ซึ่งพระองค์ยังไม่ได้ทรงบำเพ็ญให้ได้บำเพ็ญเสียให้บริบูรณ์ด้วย  เพื่อบรรลุ  พระสัมโพธิญาณ

ครั้นท้าวสักกะทรงดำริแล้วื ก็เสด็จลงมาโดยเพศพราหมณ์เดินทางเข้าไปเฝ้าพระเวสสันดร ทูลขอพระนางมัทรี พระเวสสันดรก็พระราชทานให้ พร้อมกับรับสั่งว่าพระนางมัทรีนั้น พระองค์รักใคร่ดังดวงเนตร แต่รักพระสัพพัญญุตญาณยิ่งกว่ามากจึงยินดีให้เสมือนแลกเอาสัพพัญญุตญาณไว้ แม้พระนางมัทรีก็ยินดีอนุโมทนาในการพระราชทานพระเวสสันดร เพื่อร่วมทานบารมีให้สำเร็จแก่พระสัมโพธิญาณเป็นเหตุให้แผ่นดินไหวเป็นอัศจรรย์

ต่อนั้น   ท้าวสักกะที่แปลงกายเป็นพราหมณ์    ก็ฝากพระนางมัทรีไว้ยังไม่รับไปขอใหอยู่ปฏิบัติพระเวสสันดรและตรัสบอกว่า  ตนมิได้เป็นพราหมณ์เข็ญใจ หากเป็นท้าวท้าวสักรินทร์ขอถวายพร8 ประการแก่พระองค์แล้วสำแดงกายปรากฏเหาะขึ้นสู้ท้องฟ้า

พระเวสสันดรก็ดีพระทัยทูลรับพร 8 ประการโดยดังนี้

1.  ขอให้พระบิดามีเมตตา

2.  ขอให้ปล่อยนักโทษ

3.  ขอให้อนุเคราะห์คนยากจน

4.  ขออย่าให้รู้อำนาจสตรี

5.  ให้พระโอรสมีอายุยืน

6.  ขอให้ฝนแก้ว7 ประการตกลงในเมืองสีพี

7.  ขอให้สมบัติในท้องพระคลังอย่ารู้หมดสิ้น

8.  เมื่อทิวงคตแล้ว ขอให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต

ท้าวสักกะเทวราช  ก็ตัดประสิทธิ์ประสาทให้สมมโนรถและตรัสว่า  ในไม่ช้าพระชนกก็จะเสด็จออกมารับพระองค์คืนเข้าไปครองราชย์สมบัติอย่าทรงวิตกอาดูรพระทัย   อุตส่าห์บำเพ็ญเนกขัมมบารมีตามทางพุทธทางกูงสืบไปเถิดแล้วเสด็จกลับเทวโลก

จบความย่อ
ปี่พาทย์ทำเพลงกลม

อานิสงส์

ผู้บูชากัณฑ์สักกบรรพ  จะได้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศตลอดจนจตุรพิธภรทั้ง 4 คือ อายุ  วรรณะ  สุขะ พละ ตลอดการ

 


www.thaigoodview.com

คุณเข้ามาใช้งานอันดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2548
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright (c) 2005 บ้านไทยกู๊ดวิว www.thaigoodview.com. All rights reserved.