ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ลักษณะสำคัญของซอฟต์แวร์ประยุกต์
ประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์ :
(1) ซอฟต์แวร์สำเร็จ (package)
:
1)
ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (word processing software)
2)
ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (spread sheet software)
3)
ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (data base management software)
4)
ซอฟต์แวร์นำเสนอ (presentation software)
5)
ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล (data communication software)
(2) ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน

ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2544

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright (c) 2008 www.thaigoodview.com. All rights reserved.