ความสำคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีบทบาทที่สำคัญต่อหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1. ทำให้เกิด การทำงาน ร่วมกันเป็นกลุ่ม และสามารถ ทำงานพร้อมกัน
2. ให้สามารถ ใช้ข้อมูลต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งทำให้ องค์การ ได้รับประโยชน์ มากขึ้น
3. ทำให้สามารถ ใช้ทรัพยากร ได้คุ้มค่า เช่น ใช้เครื่อง ประมวลผลร ่วมกัน แบ่งกันใช้ แฟ้มข้อมูล ใช้เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ที่ มีราคาแพง ร่วมกัน
4. ทำให้ลดต้นทุน เพราะการลงทุน สามารถลงทุน ให้เหมาะสม กับหน่วยงานได้

จำนวนผู้เข้าใช้งาน

ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2544

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright (c) 2008 www.thaigoodview.com. All rights reserved.