การอ่านภาษาอังกฤษ

 

Homeประวัติแบบทดสอบก่อนเรียนVerb+Gerundตัวอย่าง ประโยคInfinitiveแบบทดสอบหลังเรียน

 

ประวัติ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
Verb+Gerund 
ตัวอย่าง ประโยค 
Infinitive 
แบบทดสอบหลังเรียน 

Gerund

                  Gerund คือ คํากริยาที่เติม ing (V ing)ทําหน้าที่เป็นคํานามได้ คือ สามารถเป็นประธาน หรือกรรมของประโยคได้ เช่น

                 Swimming is a good exercise.  

                I like fishing.

                 คํากริยา บางคําที่ต้องตามด้วย Gerund

                 avoid              หลีกเลี่ยง                            miss             พลาด

                 admit               ยอมรับ                               stop             หยุดทํา

                 appreciate       ชื่นชม ,นิยม                        practice        ฝึกฝน

                 consider          พิจารณา                             mind             รังเกียจ

                 deny                ปฏิเสธ                                finish             ทําเสร็จ

                 escape             หนี,รอดพ้น                         suggest          เสนอ,แนะ

                 enjoy               ชอบ,สนุกกับ                       feel  like        อยาก

                ตัวอย่าง  

                        We  enjoy  swimming  very  much.

                        Do  you  mind  smoking  here ?

                        Stop  talking.

                        They  finish  cooking their  dinner.

                        I  try  to  practice  speaking  English .

 

house14_brown.gif

จัดทําโดยพรทิพย์ ปลื้มบําเรอ

โรงเรียนโสภณศิริราษฏร์ ต. วัดเพลง อ วัดเพลง จ.ราชบุรี

Copyright(c)2004 Ms.P Pluem. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.