แบบทดสอบก่อนเรียน

   

Homeประวัติแบบทดสอบก่อนเรียนVerb+Gerundตัวอย่าง ประโยคInfinitiveแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. I hope .................. you again

  a. seen  
  b. seeing 
  c. see  
  d. to see  
2.The soldier pretend ........................... dead.
  a. to be  
  b. is 
  c. be  
  d. being
3. We try ............................ the entrance exam.

  a. passing 
  b. passed
  c. to pass 
  d. pass

4.  The teacher promised ..................... me a reward.

  a. give 
  b. to give 
  c. giving 
  d. gave

5. I forgot ..................... fish sauce from the market.

  a. to buy 
  b. buying 
  c. buy 
  d. bought  

6. They agree ......................... me a new dress.

  a. made 
  b. make 
  c. making 
  d. to make

7. Last night I heard someone........................... in that room.

  a. laughed 
  b. laugh 
  c. to laugh  
  d.laughs

8. My parents let me ...................... to Pornthip's party.

  a. to go 
  b. going 
  c. go  
  d. gone  

9.  the police saw the thief ....................... the wall.

  a. climbs 
  b. climbed 
  c. to climb 
  d. climbing

10. It may ........................ cold tomorrow.

  a. being
  b. been
  c. be
  d. is 

 จัดทําโดยพรทิพย์ ปลื้มบําเรอ

โรงเรียนโสภณศิริราษฏร์ ต. วัดเพลง อ วัดเพลง จ.ราชบุรี

Copyright(c)2004 Ms.P Pluem. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.