เนื้อหา

  

aigoodview\Home and Kids\Sweetness.ntm\vbuttonผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนเนื้อหาแบบฝึกหัดแบบทดสอบหลังเรียน

 

อุปมา 
อุปลักษณ์ 
ปฏิพากย์ 
อติพจน์ 
บุคลาธิษฐาน 
สัญลักษณ์ 
นามนัย 
สัทพจน์ 

 

 p_flowerpot_violet.gif  โวหารภาพพจน์  p_flowerpot_violet.gif

                    โวหารภาพพจน์  คือ กลวิธีการนำเสนอสารโดยการพลิกแพลงภาษาที่ใช้พูด หรือเขียน

            ให้แปลกออกไปจากภาษาตามตัวอักษรทำให้ผู้อ่านเกิดภาพในใจ    เกิดความประทับใจ

            เกิดความรู้สึกสะเทือนใจ  เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างชัดเจน  

                        โวหารภาพพจน์ที่จะกล่าวถึงได้แก่   อุปมา    อุปลักษณ์    ปฏิพากย์     อติพจน์

            บุคลาธิษฐาน     สัญลักษณ์     นามนัย   และ สัทพจน์         ซึ่งโวหารแต่ละชนิดจะมีลักษณะ

            ที่แตกต่างกัน      

                         เรื่องการใช้โวหารนี้   นักเรียนต้องทำความเข้าใจความหมายของโวหารแต่ละ

           ประเภทให้ดีก่อน     ถ้าเข้าใจดีแล้ว....  เรื่องการใช้โวหารก็ไม่มีอะไรยากเลยละ

                         ใจเย็นๆ   แล้วค่อยๆ ทำความเข้าใจไปนะคะ

                                                      car.gif

 

จัดทำโดยครููรัตนา ศรีมงคล
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
Copyright(c) 2004 Miss.R Sri. All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.