อุปลักษณ์

   

aigoodview\Home and Kids\Sweetness.ntm\vbuttonผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนเนื้อหาแบบฝึกหัดแบบทดสอบหลังเรียน
อุปมา 
อุปลักษณ์ 
ปฏิพากย์ 
อติพจน์ 
บุคลาธิษฐาน 
สัญลักษณ์ 
นามนัย 
สัทพจน์ 

 

 

p_flowerpot_violet.gif   อุปลักษณ์  p_flowerpot_violet_1.gif

   ( Metaphor )

               อุปลักษณ์  ก็คล้ายกับอุปมาโวหารคือเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกัน

แต่เป็นการเปรียบเทียบ สิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง

              อุปลักษณ์จะไม่กล่าวโดยตรงเหมือนอุปมา แต่ใช้วิธีกล่าวเป็นนัย

ให้เข้าใจเอาเอง           ที่สำคัญ  อุปลักษณ์จะไม่มีคำเชื่อมเหมือนอุปมา

               ตัวอย่างเช่น

                         ขอเป็นเกือกทองรองบาทา    ไปจนกว่าชีวันจะบรรลัย

                         ทหารเป็นรั้วของชาติ

                         เธอคือดอกฟ้าแต่ฉันนั้นคือหมาวัด

                         เธอเป็นดินหรือเธอเป็นหญ้าแท้จริงมีค่ากว่าใครนิรันดร์

                         ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ

                         ครูคือแม่พิม์ของชาติ

                         ชีวิตคือการต่อสู้     ศัตรูคือยากำลัง

 

 

จัดทำโดยครููรัตนา ศรีมงคล
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
Copyright(c) 2004 Miss.R Sri. All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.