บุคลาธิษฐาน

      

aigoodview\Home and Kids\Sweetness.ntm\vbuttonผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนเนื้อหาแบบฝึกหัดแบบทดสอบหลังเรียน

 

อุปมา 
อุปลักษณ์ 
ปฏิพากย์ 
อติพจน์ 
บุคลาธิษฐาน 
สัญลักษณ์ 
นามนัย 
สัทพจน์ 

 

 p_mushroom.gif   บุคลาธิษฐาน   p_mushroom_1.gif

(  Personification )

               บุคลาธิษฐาน หรือ บุคคลวัต   คือการกล่าวถึงสิ่งต่างๆ ที่ไม่มีชีวิต

      ไม่มีความคิด ไม่มีวิญญาณ     เช่น โต๊ะ    เก้าอี้    อิฐ  ปูน    

      หรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ เช่น  ต้นไม้  สัตว ์  โดยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้

      แสดงกิริยาอาการและความรู้สึกได้เหมือนมนุษย์       

               ( บุคลาธิษฐาน  มาจากคำว่า  บุคคล + อธิษฐาน

                                                   หมายถึง       อธิษฐานให้กลายเป็นบุคคล )

               ตัวอย่างเช่น

                   มองซิ..มองทะเล

                   บางครั้งมันบ้าบิ่น

                   ทะเลไม่เคยหลับไหล

                   บางครั้งยังสะอื้น             

เห็นลมคลื่นเห่จูบหิน

กระแทกหินดังครืนครืน

ใครตอบได้ไหมไฉนจึงตื่น

ทะเลมันตื่นอยู่ร่ำไป

                  ฟ้าหัวเราะเยาะข้าชะตาหรือ

ดินนั้นถืออภิสิทธิ์ชีวิตข้าเองไม่เกรงดินฟ้า

                  ไส้เดือนเที่ยวเกี้ยวสาว

                     ทุกจุลินทรีย์อะมีบา            

ชาวอัปสรนอนชั้นฟ้า

เชิดหน้าได้ดิบได้ด

                  เสียงร้องไห้ร่ำหาเหมือนฟ้าร้อง

                   พระธรณีตีอกด้วยตกใจ  

พระเสื้อเมืองเมินมองแล้วร้องไห้

โลกบาลถอนฤทัยไม่อาจมอง

                       

 

จัดทำโดยครูรัตนา ศรีมงคล
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
Copyright(c) 2004 Miss.R Sri. All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.