ทฤษฎีและเอกสาร

 

ผู้จัดทำคำนำแนวคิดทฤษฎีและเอกสารแบบทดสอบแบบฝึก
Home 
ผู้จัดทำ 
คำนำ 
แนวคิด 
ทฤษฎีและเอกสาร 
แบบทดสอบ 
แบบฝึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎีและเอกสาร

  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

           ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี  แนวคิดจากเอกสาร และอ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง      เพื่อประกอบเป็นกระบวนการคิด ที่นำสู่กระบวนการคิดระดับสูงของกรมวิชาการ (2541 : อัดสำเนา ) มี 4 ชนิด คือ

           1.  การคิดวิจารณญาณ

           2.  การคิดสร้างสรรค์

           3.  การคิดตัดสินใจ

           4.  การคิดแก้ปัญหา

           ซึ่งจะนำเสนอตามลำดับดังนี้

           ตอนที่ 1 กรอบแนวคิดทฤษฎี การพัฒนาการคิด

           ตอนที่ 2  ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดระดับสูง

                   2.1  - ความหมายทฤษฎีและแนวคิดการคิดวิจารณญาณ

                          - การวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณ

                   2.2  - ความหมายทฤษฎีและแนวคิดการคิดสร้างสรรค์

                          - การวัดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์

                   2.4  - ความหมายทฤษฎีและแนวคิดการคิดตัดสินใจ

                          - การวัดความสามารถในการคิดตัดสินใจ

                   2.3  - ความหมายทฤษฎีและแนวคิดการคิดแก้ปัญหา

                          -  การวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

           ตอนที่ 3  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึก 

มีต่อหน้าถัดไป  hand01_next.gif

  

 

 

จัดทำโดย   ครูสุดารัตน์  ดวงสุดาวงศ์

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

Copyright (c)  2007  Miss.Sudarat.All rights.reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2550

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2007 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.