ทฤษฎีและเอกสาร

 

ผู้จัดทำคำนำแนวคิดทฤษฎีและเอกสารแบบทดสอบแบบฝึก

 

ทฤษฎีและเอกสาร

  ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า การคิดวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิดเบื้องต้นก่อนลงข้อสรุปในการคิด การตัดสินใจ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกัน คือ

           ขั้นตอนในการตัดสินใจ  http://www.isc.ru.ac.th/ โดยทั่วไปประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ       ขั้นตอนที่ 1  ระบุทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมด

           ขั้นตอนที่  2  คาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต ทั้งหมดที่จะเป็นไปได้

           ขั้นตอนที่  3  สร้างตารางผลดี-ผลเสียที่เกิดขึ้นหากตัดสินใจเลือกทางใด

           ขั้นตอนที่ 4 จากการประเมินผล    เพื่อการตรวจสอบแนวคิด  เพื่อการตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุด

           การตัดสินใจอาจเกิดขึ้นโดยอาจเกิดขึ้นในสภาวะที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งประเภทของการตัดสินใจ ตามสถานการณ์คาดคะเน ดังนี้

1.  การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน (Decision-making under uncertainty)

           2.  การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน (Decision-making under certainty)

           3.  การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง (Decision-making under risk)

ผลการตัดสินใจอาจเป็นตามสภาวการณ์ที่เขาคิดหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปอีก ดังนั้นผู้วิจัยเชื่อว่ากระบวรการคิดแก้ปัญหา และการคิดตัดสินใจเป็นกระบวนการสุดท้ายที่มักเกิดควบคู่กันหากการตัดสินใจเป็นอย่างสภาวการณ์กำหนด คือ การตัดสินใจภายใต้ความที่แน่นอนทุกอย่างก็ยุติ แต่การตัดสินใจนั้นพบสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงคือการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน หรืออาจพบข้อมูลแปรเปลี่ยน ก็ต้องใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาเข้าช่วยปรับกระบวนการคิดเพื่อตัดสินใจใหม่อีกครั้ง จึงอาจสรุปได้ว่าการคิดวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิดระดับสูงเบื้องต้นที่แปรไปเป็นความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาและการคิดตัดสินใจ โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองของมนุษย์เมื่อมีความชำนาญในการใช้กระบวนการคิดแล้วนั้นเอง

            2.4  ความหมาย ,ทฤษฎีและแนวคิดแก้ปัญหา

           มยุรี  หรุ่นขำ (2544) อ้างอิงจาก Piaget (1962) ว่าความสามารถในการแก้ปัญหาตามทฤษฎีพัฒนาการเชาวน์ปัญญาว่า ความสามารถด้านนี้เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นที่ 3 คือ Concrete Operation คือ นักเรียนอายุประมาณ 7-10 ปี จะมีความสามารถแก้ปัญหาอย่างง่าย ซึ่งเมื่อถึงระดับขั้นที่ 4 คือ Stage Formal Operation มีอายุตั้งแต่ 11-15 ปี ขึ้นไปจะมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลดีขึ้น และสามารถแก้ปัญหาแบบซับซ้อนได้

           อ้างอิงจาก Bourn, Ekstrand and Domnoski (1971) อธิบายความสามารถในการคิดแก้ปัญหาว่า ความสามารถในการใช้ประสบการณ์เดิมจากประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อมเป็นการแสดงความรู้ ความคิดของสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน โดยนำมาจัดเรียงลำดับใหม่เพื่อผลของความสำเร็จในจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง

           มยุรี  หรุ่นขำ (2544 : 60-61) กล่าวว่าการคิดแก้ปัญหาต้องอาศัยความรู้ประสบการณ์เดิมในโครงสร้างทางสมองของบุคคล ประกอบกับกระบวนการคิดแสวงหาข้อมูล คัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับปัญหา แล้วอาศัยความรู้ ประสบการณ์เดิมสร้างกลวิธี

การแก้ปัญหา การประเมินทางเลือกแต่ละทางเลือก เมื่อได้แนวทางแก้ปัญหาต้องลงมือปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหานั้นๆ เมื่อเกิดปัญหาใหม่กระบวนการในสมองก็จะดำเนินการเป็นวงจรอีก http://educms.pn.psu.ac.th/  โดยอริยา  คูหา อ้างอิงจากแนวคิดของ เจมส์ รอส (James Ross) และศิธาราม  จายาสวัล (Sitaram Jayaswal) อธิบายว่าการคิดเดิมนั้นมีรากฐานมาจากปัญหา หรือการแก้ปัญหาซึ่งคล้ายกับที่ สวนา พรพัฒน์กุล กล่าวว่าไว้ การคิดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งต่อการแก้ปัญหา เพราะหากยิ่งปัญหาสลับซับซ้อนมากก็ยิ่งต้องอาศัยการคิดมาก

           -  ทฤษฎี และแนวคิดการคิดแก้ปัญหา

           (http://eai.md.chula.ac.th/) อ้างอิง Peter Tugwell (1983) ดังนี้ การแก้ปัญหาแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน

           1.  การประเมินสถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพ ขอบเขต ขนาดของปัญหา

           2.  การค้นหาต้นเหตุของปัญหา (E