แบบทดสอบ

 

ผู้จัดทำคำนำแนวคิดทฤษฎีและเอกสารแบบทดสอบแบบฝึก

 

   

แบบทดสอบสมรรถภาพกระบวนการคิด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                คะแนนเต็ม  100  คะแนน            ใช้เวลา  30 นาที

...................................................................................................................................................

ข้อมูลส่วนตัว  ชื่อ..........................................................................ชั้นม.3/.............เลขที่...........

คำชี้แจง  ข้อสอบทั้งหมดแบ่งเป็น 2  ชุด อ่านให้ดีที่สุดแล้วเขียนคำตอบลงในกระดาษที่

    กำหนด  โดยนักเรียนมีเวลาสำหรับข้อสอบนี้เพียง  30  นาทีเท่านั้น

ชุดที่ 1  เป็นแบบเลือกตอบตามสมรรถภาพของตนเอง จำนวน  20  ข้อ

ข้อที่

ข้อมูลนักเรียน

จริงที่สุด

จริง

ปานกลาง

ไม่จริง

ไม่จริงที่สุด

1

นักเรียนสามารถเรียงลำดับ และจัดองค์ประกอบของงานชิ้นต่างๆ  ได้ดี

         

2.

นักเรียนสามารถจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหา ชิ้นงานได้ดี

         

3.

นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต  เมื่อสงสัยมักมีคำถามเสมอ

         

4.

นักเรียนชอบเปรียบเทียบ หรืออธิบายความเหมือน ความแตกต่างของของสองชนิดได้ย่างดี

         

5.

นักเรียนสามารถอธิบาย หรือให้เหตุผลได้ทันทีเมื่อถูกถาม

         

6.

เมื่อครูพูดเรื่องหนึ่งนักเรียนสามารถนำไปเชื่อมโยงถึงอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวพันกันได้

         

7.

นักเรียนไม่สามารถสรุปหรือย่อความด้วยสำนวนตนเองได้

         

8.

นักเรียนสามารถเล่าเรื่องย่อจากการอ่านหรือฟังให้เพื่อนๆ และครู  เข้าใจได้อย่างชัดเจน

         

9.

ทุกครั้งที่ดูโฆษณานักเรียนสามารถเข้าใจจุดประสงค์

ที่โฆษณาต้องการบอกได้

         

10.

นักเรียนสามารถแยกข้อดี-ข้อเสียพร้อมให้เหตุผลแก่ผู้ฟังได้

         

11.

บ่อยครั้งที่นักเรียนทำตามความคิดของเพื่อนๆ

         

12.

เมื่อเกิดปัญหาในการทำงานนักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ

         

13.

นักเรียนชอบตอบข้อสอบแบบอธิบายมากกว่าเลือกตอบ

         

14.

ถ้ายังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนนักเรียนจะไม่หยุดหาคำตอบนั้นๆ

         

15.

ในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อนๆ จะเลือกนักเรียนเป็นหัวหน้ากลุ่มเสมอ

         

16.

นักเรียนเป็นผู้ฟังความคิดเห็นของเพื่อนและช่วยทำงานนั้นๆ จนเสร็จโดยไม่โต้แย้ง

         

17.

นักเรียนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นให้กลุ่มเพื่อนยอมรับได้ดีกว่าคนอื่น

         

18.

นักเรียนไม่สามารถทำงานที่แตกต่างจากเพื่อนๆ  ได้เลย

         

19.

นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ  ในกลุ่ม และร่วมมือกันจนได้ชิ้นงานที่ดี

         

20.

นักเรียนแจกแจงความเหมือน - ความแตกต่างของสิ่งใดๆ  ได้ไม่มากนัก

         

 

  

 

 

จัดทำโดย   ครูสุดารัตน์  ดวงสุดาวงศ์

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

Copyright (c)  2007  Miss.Sudarat.All rights.reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2550

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2007 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.