การคูณทศนิยม

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนห.ร.ม.และค.ร.นเศษส่วนทศนิยมแบบทดสอบหลังเรียน

 

การบวกลบทศนิยม 
การคูณทศนิยม 
การหารทศนิยม 

การคูณทศนิัยม  ใช้หลักการเช่นเดียวกับการคูณจำนวนเต็ม  แต่ผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นทศนิัียมที่มีจำนวนตำแหน่งทศนิยมเท่ากับจำนวนตำแหน่งทศนิัยมของตัวตั้งและตัวคูณมารวมกัน

          ตัวอย่างที่ 1                1.2 x 0.24                                                   ตัวอย่างที่ 2               23.5 x 0.3
                          จะเห็นว่า   1.2  เป็นทศนิีัยม 1 ตำแหน่ง                                                  จะเห็นว่า  23.5  เป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง
                                        0.24 เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง                                                                 0.3  เป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง 
                          ดังนั้น                                                                                             ดังนั้น
                                      1.2x 0.24  จะตอบเป็นทศนิยม  3 ตำแหน่ง                                          23.5 x 0.3 จะตอบเป็นทศนิัียม 2 ตำแหน่ง

            วิธีทำ   (คูณเหมือนจำนวนเต็ม)                                                                   วิธีทำ   (คูณเหมือนจำนวนเต็ม)

                                  12                                                                                                          235 
                                        x                                                                                                             x
                                  
24                                                                                                             3

                                  48                                                                                                         675

                                24                                                                                    ดังนั้น     23.5 x 0.3 =  6.75

                                288

     ดังนั้น  1.2 x 0.24 = 0.288

 

จัดทำโดย
ครูอรทัย  สุดบับ(นินเป้า)  
โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ  หมู่ 2 ตำบลผักขะ  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว Tel. 037 - 268208
 Copyright (c) 2006
Ms.Orathai Sudbub. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.