หลักการเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

การปลูกพืชสมุนไพร 
การเลี้ยงปลา 
การเลี้ยงไก่ 
หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 

การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

  • ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้
  • ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุ่มเฟือย ในการดำรงชีพ

"ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง"

  • ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต

"ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นสำคัญ"

  • ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในการค้าขาย  ประกอบอาชีพแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง

"ความสุขความเจริญอันแท้จริง หมายถึง ความสุข ความเจริญ ที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังจากผู้อื่น"

  • มุ่งเน้นหาข้าวหาปลา ก่อนมุ่งเน้นหาเงินหาทอง
  • ทำมาหากินก่อนทำมาค้าขาย
  • ภูมิปัญญาชาวบ้านและที่ดินทำกิน คือทุนทางสังคม
  • ตั้งสติที่มั่นคง ร่างกายที่แข็งแรงปัญญาที่เฉียบแหลม

นำความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อปรับวิถีชีวิต  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

อรุณี ปิ่นประยงค์

กองส่งเสริมธุรกิจเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

 

 

 เหลือกิน ก็นำไปขายครับ

 

 

จัดทำโดย
นายไพฑูรย์ แสงสีดา โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180
     copyright (c) 2006 Mr.Phaithoon Sangseeda. All ringhts reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.