แบบทดสอบ

 

Homeผู้จัดทำประวัติความเป็นมาเครื่องดนตรีสากลดนตรีสากลวงดนตรีสากลการดูแลรักษาแบบทดสอบ

 

 

แบบทดสอบชุดที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. เราแบ่งเครื่องดนตรีสากลออกเป็นกี่ประเภท

  ก. 3 ประเภท 
  ข. 4 ประเภท 
  ค. 5 ประเภท 
  ง. 6 ประเภท
2. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง
  ก. ทรัมเปท 
  ข.  แซกโซโฟน
  ค.  เมโลเดียน
  ง. เบลลีล่า
3. ข้อใดไม่ใช่เครื่องดนตรีประเภทมีลิ่มนิ้ว

  ก. เปียโน 
  ข.  คีย์บร์อด
  ค. อิเล็กโทน 
  ง.  ไวโอลิน

4. วงดนตรีชนิดใดใช้ผู้เล่นน้อยที่สุด

  ก.  วงซิมโฟนี
  ข.  วงซิมโฟนีวงเล็ก
  ค.  วงสตริงคอมโบ
  ง.  วงโยธวาทิต

5. เครื่องดนตรีชนิดใดต่อไปนี้ที่ควรอยู่ในวงซิมโฟนีมากที่สุด

  ก.  กีตาร์
  ข.  เบลลีล่า
  ค.  ไวโอลิน
  ง.  กลองแท็ก

6. ศาสนาใดที่เป็นต้นกำเนิดดนตรีสากล

  ก.  พุทธ
  ข.  อิสลาม
  ค.  คริสต์
  ง.  ฮินดู

7. เรานิยมใช้วงโยธวาทิตในกิจกรรมใด

  ก. เดินสวนสนาม 
  ข.  แห่ขบวนพาเหรด
  ค.  เดินนำขบวนรณรงค์ต่างๆ
  ง.  ถูกทุกข้อ

8. เครื่องดนตรีชนิดใดเป็นเครื่องตีที่ทำทำนอง

  ก.  กลองใหญ่
  ข.  ฉาบ
  ค.  ไซโลโฟน
  ง.  แซกโซโฟน

9. เครื่องดนตรีชนิดใดเมื่อเล่นเสร็จแล้วควรลดสายให้หย่อนลง

  ก. ทรัมเปท 
  ข.  ไวโอลิน
  ค.  กลองใหญ่
  ง.  ทรอมโบน

10. ทำไมเราจึงต้องดูแลรักษาเครื่องดนตรีให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา

  1. เพราะาจะทำให้เครื่องดนตรีใช้ได้นานๆ
  2. เพราะจะทำให้เครื่องดนตรีสะอาดอยู่เสมอ
  3. เพราะจะทำให้เครื่องดนตรีพังง่าย
  4. เพราะจะทำให้เครื่องเพี้ยน

  ก.ข้อ 1 และ 2
  ข.ข้อ 2 และ 3
  ค.ข้อ 3 และ4
  ง.ข้อ 1 และ 3