ระนาดเอก

Homeระนาดเอกผู้จัดทำ
ประวัติระนาดเอก 
เหตุใดจึงเรียกว่า 
ส่วนประกอบของระนาด 
ลายบนรางระนาดเอก 
ข้อมูลเกี่ยวกับระนาดเอก 
ระนาดในวงปี่พาทย์ต่างๆ 
การฝึกระนาดเอก 


        เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีนั้นมีประวัติความ
เป็นมาเก่าแก่ยาวนานมากดังหลักฐานทางโบราณคดีที่มีการค้นพบระนาด
หินซึ่งน่าจะ
เป็นต้นแบบของ ระนาดไม้ ในยุคปัจจุบัน ในเวปนี้ ผมได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อท่านที่ต้องการรู้เรื่องของระนาดเอก ไม่ว่าจะเป็นประวัติ ส่วนประกอบของระนาดเอก ระนาดเอกในวงต่าง และยังรวไปถึงการ ฝึกระนากขั้นตนสำหรับผู้ที่สนใจอยาก
เล่นระนาดไป นี้ส่วนนี้ผม ขอขอบพระคุณ
http://www.culture.go.th/knowledge/ranad/direct1.htm และ เพลงระนาด หลักทฤษฎีสู่การปฏิบัติ โดยรศ.ดร.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลต่าง ที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำครั้งนี้

 

 

 

จัดทำโดยครูอาร์ค โรงเรียนพวงคราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Copyright (c) 2007 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com