วงปี่พาทย์เครื่องห้า


Homeระนาดเอกผู้จัดทำ
วงปี่พาทย์เครื่องห้า 
วงปี่พาทย์นางหงส์ 
วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ 
ระนาดเอกในวงมโหรี 

 

วงปี่พาทย์เครื่องห้า
          
เป็นวงหลักที่เกิดขึ้นก่อนวงปี่พาทย์ประเภทอื่นประกอบ ไปด้วยเครื่องดนตรี ดังนี้ - ปี่ใน 1 เลา - ตะโพน 1 ลูก - ระนาดเอก 1 ราง
- ฉิ่ง
1 คู่ - ฆ้องวงใหญ่ 1 วง - กลองทัด 2 ลูก

     ปี่ใน ตะโพน ระนาดเอก ฉิ่ง ฆ้องวงใหญ่ กลองทัด

 

 

วงปี่พาทย์เครื่องคู่
          
เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 3 ได้ มีผู้คิดประดิษฐ์ ระนาดทุ้ม และ ฆ้องวงเล็ก ขึ้นจึงเกิดการประสมวง
ใหม่โดยนำระนาดทุ้ม และฆ้องวงเล็กรวมเข้ากับวงปี่พาทย์เครื่องห้าเดิมและเพิ่มเติม
ปี่นอก ซึ่งใช้ในการบรรเลง วงปี่พาทย์สำหรับการแสดง
หนังใหญ่ เพื่อให้เครื่องดนตรีดำเนินทำนองทุกชนิดในวงมีจำ นวนเป็นคู่จึงประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีดังนี้

-
ปี่ใน 1 เลา - ปี่นอก 1 เลา - ระนาดเอก 1 ร าง - ระนาดทุ้ม 1 ราง - ฆ้องวงใหญ่ 1 วง - ฆ้องวงเล็ก 1 วง - กลองทัด 1 คู่ - ตะโพน 1 ลูก
- ฉิ่ง
1 คู่ - ฉาบเล็ก 1 คู่ - โหม่ง 1 ใบ - กลองสองหน้า 1 ลูก หรือ กลองแขก 1 คู่

   สองหน้ากลองแขก  ฆ้องวงใหญ่    โหม่ง    ฆ้องวงเล็ก ฉาบเล็ก กลองทัด

 ปี่นอกตะโพนระนาดเอกฉิ่งระนาดทุ้มปี่ใน

 

 

วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่
          
เกิดขึ้นในสมัยรัชการที่ 3 และ 4 โดยเพิ่ม ระนาดเอกเหล็ก และ ระนาดทุ้มเหล็ก เข้าไว้กับวงปี่พาทย์เครื่องคู่โดยตั้งระนาดเอกเหล็ก ไว้ทางริมด้านขวามือและระนาดทุ้มเหล็กไว้ที่ริมด้านซ้ายมือซึ่งนักดนตรีทั่วไปนิยมเรียก ว่า "เพิ่มหัวท้าย" ดังแผนภูมิต่อไปนี้

วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่

วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 4 บางวงได้ เพิ่มเติมจำนวนกลองทัดเป็น 3 ถึง 4 ใบ ส่วนฉาบใหญ่
นั้นมีการนำมาใช้ในสมัยพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่
5

ระนาดเอกเหล็ก และระนาดทุ้มเหล็ก

หมายเหตุ : วงปี่พาทย์ทั้ง 3 ประเภทข้างต้นถ้ามีการบรรเลงเพลงภาษาก็สามารถ ใช้เครื่องกำกับจังหวะของภาษานั้นๆ เช่น ตะโพน เปิงมาง
กลองจีน
  หรือ กลองมะริกัน เป็นต้น

จัดทำโดยครูอาร์ค โรงเรียนพวงคราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Copyright (c) 2007 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com