ประเภทของวงมโหรี


Homeระนาดเอกผู้จัดทำ
วงปี่พาทย์เครื่องห้า 
วงปี่พาทย์นางหงส์ 
วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ 
ระนาดเอกในวงมโหรี 

ประเภทของวงมโหรีที่ระนาดเข้าไปมีบทบาทในการประสมวง

1. วงมโหรีเครื่องเดี่ยว หรือ วงมโหรีเครื่องเล็ก
         
ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้

- ซอสามสาย 1 คัน
-
ซอด้วง 1 คัน
-
ซออู้ 1 คัน
-
จะเข้ 1 ตัว
-
ขลุ่ยเพียงออ 1 เลา
-
ระนาดเอกมโหรี 1 ราง
-
ฆ้องวง (ฆ้องกลางหรือฆ้องมโหรี) 1 วง
-
โทน 1 ลูก, รำมะนา 1 ใบ
-
ฉิ่ง 1 คู่ (อาจมี โหม่ง กรับ เพิ่มด้วยก็ได้)

ซอสามสาย

วงมโหรีเครื่องเดี่ยว

 

วงมโหรีเครื่องคู่
          
คือวงมโหรีเครื่องเดี่ยวที่เพิ่มฆ้องวงเล็กและระนาดทุ้มเข้า ในวง นอกจากนั้นยังเพิ่ม ซอด้วง ซออู้ เป็นอย่างละ 2 คัน เพิ่มจะเข้เป็น 2 ตัว
เพิ่มขลุ่ยหลิบอีก
1 เลา ซอสามสายหลิบ 1 คันและฉาบเล็กอีก 1 คู่

วงมโหรีเครื่องใหญ่
          
คือวงมโหรีเครื่องคู่ที่เพิ่มเติมระนาดเอกเหล็กและระนาดทุ้ม เหล็กเข้าไปเช่นเดียวกับวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่
          
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่นำมาจากวงปี่พาทย์ ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุ้มเหล็ก ฆ้องวง เมื่อนำมาบรรเลงในรูปแบบของมโหรีแล้ว เครื่อง ดนตรีดังกล่าวจะต้องลดขนาดให้เล็กลงโดยมีจุดประสงค์คือ
          -
ให้เหมาะกับร่างของผู้บรรเลงซึ่งในสมัยก่อนผู้บรรเลงมโหรีจะเป็นผู้หญิงล้วน
          -
เพื่อไม่ให้เสียงเครื่องดนตรีดังเกินไปเพราะหน้าที่ของวงมโหรีคือการขับกล่อม มักจะบรรเลงในสถานที่ๆไม่กว้างขวางนักอีกทั้งเพื่อไม่ให้
เสียงของเครื่องตีดังกลบเสียง ของเครื่องสายด้วย

          -
ให้ระดับเสียงของเครื่องตีสูงขึ้นกว่าแนวที่บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์จะได้สัมพันธ์ กลมกลืนกันระหว่างเครื่องตีและเครื่องสาย การเปลี่ยน
แปลงดังกล่าวทำให้กลวิธีและแนว ทางในการบรรเลงเครื่องตีในวงมโหรีมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากการบรรเลงในวงปี่ พาทย์ทั่วไป

 

จัดทำโดยครูอาร์ค โรงเรียนพวงคราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Copyright (c) 2007 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com