เสียงสระ

 

รูปสระ 
เสียงสระ 

   

  เสียงสระ เมื่อนำรูปสระทั้ง 21 รูป มารวมกัน จะได้สระทั้งหมด 32 เสียง จำแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  สระแท้ มี 18 เสียง แบ่งออกเป็น
  สระเสียงสั้น ได้แก่ 

  อะ

  อิ

  อึ

  อึ

  เอะ

  เออะ

  โอะ

  แอะ

  เอาะ

  สระเสียงยาว ได้แก่

  อา

  อี

  อื

  อู

  เอ

  เออ

  โอ

  แอ

  ออ

  สระประสม มี 6 เสียง ได้แก่

    เอีย      เกิดจากเสียง         -ี + -า         เอีย
   เอียะ     เกิดจากเสียง         -ิ  +  -ะ       เอียะ
   เอือ       เกิดจากเสียง         -ื  +  -า       เอือ
   เอือะ     เกิดจากเสียง         -ึ  +  -า       เอือะ
   อัว        เกิดจากเสียง         -ู  + -า        อัว
    อัวะ     เกิดจากเสียง         -ุ  +  -ะ        อัวะ

  สระลอย  มี  8  เสียง  ได้แก่

  ฤา

  ฦา

  อำ

  ไอ

  ใอ

  เอา

   

จัดทำโดย
คุณครูสุนทร  ทองสุข โรงเรียนบ้านหนองมั่ง กิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
copyright [c] 2006 Mr.Sunthorn Thongsuk. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.