ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบ ชุดที่ 1ทศนิยมซ้ำเปลี่ยนทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วนจำนวนจริงบทนิยามรากที่สองบทนิยามรากที่สาม

 

 

 

 

welcome_ribbon.gif 

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของตัวเราเอง  ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รหัสค32101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

ประกอบไปด้วยเนื้อหาต่า่งๆดังนี้

1.การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

2.ทศนิยมซ้ำ

3.การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำ

4.รากที่สอง

5.รากที่สาม

ผู้จัดทำต้องขอบคุณท่านอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล ที่ได้ให้ความรู้ในเรื่อง การสร้างเนื้อหาในรูปแบบเว็บเพจด้วยโปรแกรม Namo Web Editor และข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ผู้จัดทำนำเนื้อหามาจากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รหัส ค32101 เรื่อง ความรู้เบ้ื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของบริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้จัดทำมิได้นำเนื้อหาต่างๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นไปในทางการค้าแต่เพื่อเป็นประโยชน์ในทางการศึกษาเพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาต่างๆเหล่านี้คงจะเป็นประโยชน์และให้ความรู้เพิ่มมากยิ่งๆขึ้น

อนึ่งหากเอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง มีข้อผิดพลาดประการใด
ผู้จัดทำขอน้อมรับความผิดพลาด คำแนะนำและคำติชมทุกประการ และขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

  

 

 

จัดทำโดย

นายธเนศ   หอมทวน

ครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

Copyright(c) 2006 Mr. THANES HOMTOUN.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.