แบบทดสอบ

 

 

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบลักษณะของนาฏศิลป์ไทยโขนกลางแปลงหนังใหญ่จ้าละครนอกไม่ใช่ละครใน

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง    ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. องค์ประกอบที่สำคัญของนาฏศิลป์ไทยคือ ?

  ก.  ดนตรี
  ข.  การเลียนแบบ
  ค.  การเซ่นสรวงบูชา
  ง.  ตำนานการฟ้อนรำ
2. กระบวนท่ารำที่พระอิศวรร่ายรำมีทั้งหมดกี่ท่า ?
  ก.  101  ท่า
  ข.  107  ท่า
  ค.  108  ท่า
  ง.  109  ท่า
3. ข้อใดคือความหมายของคำว่าระบำ ?

  ก.  มีผู้แสดงเพียงคนเดียว
  ข.  มีผู้แสดงตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
  ค.  ผู้แสดงใช้แต่ผู้ชายเท่านั้น
  ง.  ไม่มีข้อใดถูก

4. การแสดงชนิดใดที่ใช้แต่ผู้ชายแสดงล้วน ?

  ก.  ละครใน
  ข.  ละครนอก
  ค.  ละครเสภา
  ง.  ละครพันทาง

5. ละครชนิดใดที่มีตำนานว่าเกิดจากการเล่านิทาน ?

  ก.  ละครโนราห์
  ข.  ละครพันทาง
  ค.  ละครร้องสลับลำ
  ง.  ละครเสภา

6. โขนชนิดใดที่ไม่มีเตียง แต่มีราวพาดตามยาวและสมมุติว่าเป็นเตียงคือโขนชนิดใด ?

  ก.  โขนโรงนอก
  ข.  โขนกลางแปลง
  ค.  โขนหน้าจอ
  ง.  โขนโรงใน

7. การแสดงละครในนิยมแสดงเรื่องอะไร ?

  ก.  รามเกียรติ์  สาวเครือฟ้า
  ข.  อุณรุท  อิเหนา  หัวใจนักรบ
  ค.  อุณรุท  รามเกียรติ์  อิเหนา
  ง.  สาวเครือฟ้า  มัทนะพาธา  หัวใจนักรบ

8. หนังใหญ่ส่วนใหญ่จะทำจากหนังชนิดใด ?

  ก.  เสือ
  ข.  ควาย
  ค.  กระซู่
  ง.  สิงโต

9. ปัจจุบันการแสดงหนังใหญ่เสื่อมโทรมลงไป คณะที่กรมศิลปากรนำมาจัดแสดงคือคณะหนังใหญ่จากวัดขนอน       จังหวัดอะไร?

  ก.  สระบุรี
  ข.  ปทุมธานี
  ค.  สุโขทัย
  ง.  ราชบุรี

10. คำว่า โขน หมายถึงข้อใด ?

  1. มีหน้ากากของตัวยักษ์และลิง
  2. มีเครื่องแต่งกายคล้ายกับกษัตริย์
  3. แสดงเรื่องอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่รามเกียรติ์
  4. ตัวละครพูดเอง  ร้องเอง

  ก.ข้อ 1 และ 2
  ข.ข้อ 2 และ 3
  ค.ข้อ 3 และ4
  ง.ข้อ 1 และ 3 จัดทำโดย
คุณครูวลัยลักษณ์  รูปสม   โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว
COPYright ( c ) 2006  
Ms.Walailuk  Roopsom.  All  rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.