กระบวนการปฏิสนธิของมนุษย์

 

Homeเกี่ยวกับผู้จัดทำวงจรไข่ตกการปฏิสนธิการเลือกเพศบุตรฝาแผด

 

 

                 
                          บทเรียนออนไลน์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เนื้อหาของบทเรียนนี้เกี่ยวข้องกับ ชีวิตและครอบครัว เมื่อนักเรียนได้ศึกษาบทเรียนนี้จบแล้วนักเรียนสามารถ
                         
                         1. บอกความหมายของการปฏิสนธิ ตลอดจนกระบวนการปฏิสนธิของมนุษย์ได้
                         2. จำแนกและอธิบายถึงจุดเด่นของการเจริญเติบโตและพัฒนาการในช่วงวัยต่าง ๆ ได้

                         ขอขอบพระคุณอาจรย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล จาก Thaigoodview.com ที่ได้ให้ความรู้ในการจัดทำบทเรียนนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจัดทำโดยครูนภาดล   วิภาวิน
โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
Copyright (c) 2004 napadol   wipawin. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.